Nygårdsparken var en av de største åpne russcenene i Nord-Europa. Etter stengingen har debatten har gått i lokalpressen i Hordaland men har også vakt nasjonal interesse.

Direktør ved Bergensklinikkene Erling Pedersen åpnet dagen med nytt fra rusfeltet og var blant annet bekymret for at overdosedødsfallene ikke var gått ned i Bergen. Professor Helge Waal hadde en gjennomgang av hvordan 5 større byer i Europa  hadde fjernet sine åpne russcener. Kort oppsummert forteller Waal at det er to hovedretninger, en restriktiv hvor rusavhengige jages rundt og en radikal mer humanistisk tilnærming. Begge disse løsningene fører sjelden frem alene. Det er en blanding av de to tilnærmingene som har ført frem. Rusavhengige har samme rettigheter som andre borgere og skal få lov til å bevege seg fritt, men har heller ikke lov til å være til sjenanse for andre brukere av byen. Dette har Helge Waal, Linn Gjersing og Thomas Clausen laget en rapport på og den kan leses her...

Thomas Sandøy, forsker ved Sirus, la frem en undersøkelse om russituasjon i 7 større norske byer etter å ha intervjuet brukere i disse byene. Sirus har hatt en slik gjennomgang i Oslo de siste 20 årene men først de senere år er dette gjort i de andre byene. Det er ikke en komparativ studie men et øyeblikks bilde fra det tidspunkt brukerne ble intervjuet. Totalt intervjuet de over 1000 brukere i de 7 byene. Sirus sine funn viser at byene står overfor mange av de samme utfordringene, men ikke uventet skilte Oslo og Bergen, seg ut på de noen områder. 

Bergen kommune har gjennomført Brukerplankartlegging og resultatene ble presentert av fagrådgiverne Maria Wåde-Engelsen og Kari Hjellum. Ut fra kartleggingen har kommunen valgt noen fokusområder som de vil prioritere i perioden fremover. 

Innleggene dannet en god opptakt til den ruspolitiske debatten som avsluttet dagen hvor sentrale politikere fra Bergen deltok sammen med gatejurist Jon Henrik Kismul fra Kirkens bymisjon og nestleder Anette Svae i brukerorganisasjonen Foreningen for human narkotikapolitikk. Behovet for å stenge parken og at parken skulle forbli stengt var alle enig om. Mye av debattene ble om situasjonen i sentrum og særlig politiets metoder med ransaking, bortvisning og bøter. Gatejuristen, Kismul, var krystalklar på at brukere var i for stor grad urettmessig var stoppet, ransaket og bortvist. Noen hadde også fått innskjerpet henteordninger i LAR fordi de oppholdt seg på "feil sted til feil tid". Videre ble det diskusjon om brukerrom og om utbygging av MO senter i Bergen.

Politikerne i debatten var villig til å justere kursen der det var nødvendig og særlig rundt dette med politiets metoder og bortvisning fra enkelte områder i sentrum. Brukerrom ble også et tema hvor flere av politikerne var villig til å se på dette, men byråd Eiler M Lund gav klart uttrykk for at for øyeblikket ikke var politisk flertall for dette i Bergen. Venstres Erlend Horn gav uttrykk for forundring over at Bergen kommune ikke tok i bruk alle verktøy de hadde i verktøykassen når parken stengte. Her kom det også et interessant innspill fra salen ved Inga Alice Næss Blaha fra Landsforeningen for stoffmisbruk (LMS) avdeling Hordaland. Det er en pårørendeorganisasjon og hun fortalte at i løpet av den siste året var de endret standpunkt og gikk nå inn for brukerrom og MO senter i sentrum. Særlig et MO senter i sentrum tok flere til ordet for. Gruppeleder Marte Mjøs Persen fra Arbeiderpartiet fortalte også at Ap gikk inn for brukerrom og ikke minst at MO senter i Bergen IKKE er den form for MO senter som Stoltenbergutvalget gikk inn for. I Stoltenbergutvalget er et MO senter døgnåpent senter med vide fullmakter.

Flere påpekte at det gjøres mye godt arbeid av ansatte i de ulike tiltakene både innenfor kommunen, Helse Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene og andre ideelle organisasjoner i Bergen, men at det kan gjøres mer. Alle parter var villig til å gjøre mer og det fortjener også de rusavhengige i Bergen.

Hele debatten kan du se her...