Forarbeidet startet allerede i 2013 da norske Phoenix Haga møtte delegater fra Moldova på en konferanse i regi av Pompdougruppen.

Phoenix Haga har siden 2008 samarbeidet med tre fengsler i Romania om prosjekter med til sammen 75 behandlingsplasser etter TS modellen. Resultatene har vært så gode at det ene fengslet har økt behandlingsplasser fra 25 til 44 plasser. Tilsammen har fengsler i Romania i dag 94 plasser etter TS modellen. Prosjektene er støttet av EEA-midler.

Moldova hadde, i likhet med Romania, aldri tidligere prøvd ut TS for innsatte.

Oppsiktsvekkende
-Det er på mange måter oppsiktsvekkende at Phoenix Haga har klart å etablere TS i en forhenværende Sovjetstat, sier faglig leder ved Phoenix Haga Rune Hafstad. Oppsiktsvekkende fordi soningsforholdene er vanskelige og holdninger til rusavhengighet er preget av lite kunnskap. Det er ikke uvanlig at innsatte deler celle med 7 - eller opp til 19 andre personer.

Det er ingen tradisjon for human behandling av de innsatte, - langt fra likeverdighet og medbestemmelse. Dette tilbyr imidlertid TS sammen med sin gruppetilhørighet, fellesskap og meningsfylte aktiviteter. Programmet har derfor raskt blitt populært blant innsatte, men også blant ansatte.

Pompidougruppen har i flere år arbeidet for bedre soningsforhold for personer med rusproblemer i Europa. Innsatsen fra Phoenix Haga inngår nå i deres "Criminal Justice and Prison Programme" der nettopp land som Moldova og Romania er målgruppen sammen med Ukraina, Georgia og Armenia.

Pompidougruppen arbeider for å bekjempe narkotikamisbruk og narkotikasmugling gjennom politiske strategier, aksjonsplaner og intervensjoner. Gruppen ble grunnlagt i 1971 etter initiativ av datidens franske president Georges Pompidou. I 1980 ble den innlemmet i Europarådet. Gruppen bestod opprinnelig av sju europeiske land (Frankrike, Tyskland, Belgia, Italia, Luxenburg, Nederland og Storbritannia), men består nå av 39 medlemsland.

Avgjørende med samarbeid mellom myndigheter i Norge og Moldova
Rune Hafstad omtaler samarbeidet med Justisdepartementet og Helsedepartementet i Norge som avgjørende viktig for resultatene. - De har lagt grunnmuren for samarbeidet med myndighetene både i Romania og Moldova og har også spilt en viktig rolle med tanke på Pompidougruppen, sier han. Sammen har de hjulpet landene med å søke EEA-midler, for videre å samarbeide med Europarådet som har kjøpt veiledningstjenester og ekspertråd fra TS Norge.

De resultatene Pomidougruppen forventer i Moldova er:
- Politikk og helsehjelp for rusavhengige blir gjennomgått og forbedret
- Etablere piloter av terapeutiske samfunn i to fengsler, (ett for menn og ett for kvinner)
- Mer enn 30 fengselsansatte og helsearbeidere får opplæring og veiledning
- Mer enn 50 innsatte med rusavhengighet får tilbud hvert år

Hjelp til selvhjelp
Rune Hafstad har sammen med frittstående psykoterapeut Mihai Corciova fra Romania, stått for opplæringen og supervisjonen de siste to årene i Moldova.

Veiledningen foregår kontinuerlig over flere år med ukessamlinger for de ansatte i fengslene. Hafstad forteller at metodeutviklingen har vært god og samarbeidet med Mihai Corciova har redusert språklige barrierer. I tillegg til ukessamlingene er det oppfølging med flere veiledningsreiser i året og andre møter. 27.- 28. november var også en delegasjon av fengselsdirektører og andre spesialister og terapeuter fra Moldova og besøkte ansatte og beboere ved Phoenix Haga.

Hafstad var også sentral i Romaniaprosjektene sammen med tidligere nestleder ved Samtun Carsten Hald.

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for unge rusavhengige fra 18 -35 år år. Behandlingen bygger på TS-modellen, hvor fundamentet er fellesskapet som metode. Phoenix Haga er en ideell stiftelse som ble etablert av Østfold Fylkeskommune i 1989. Etter rusreformen i 2004 er behandlingstilbudet en del av tiltakskjeden innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og har i dag avtale med Helse Sør-Øst om 26 behandlingsplasser.

Når det gjelder Romania kan de ansatte fortsatt kontakte Hafstad om de trenger råd eller hjelp.

-De som lærte av oss i Romania er nå med videre som veiledere.
Rune Hafstad

Hvorfor fungerer TS så godt for innsatte?
Av rapporter så langt ser det ut til at over halvparten av de innsatte som har gjennomført programmet, lever rusfrie liv eller liv med mye høyere livskvalitet enn tidligere. Rune Hafstad beskriver fire årsaker til hva han tror er nøkkelen til de gode resultatene for TS i Romania og Moldova:

  1. Anerkjennelsen av at det foregikk rusmisbruk i fengslene uten å ha noe tilbud/tiltak til de innsatte
  2. Struktur og rammer i fengslene legger godt til rette for modellen
  3. Det er gjennomførbart med et 24/7 opplegg
  4. TS krever ikke store økonomiske ressurser når de ansatte først har fått opplæring (De trengte ikke ansette nye folk eller ha utgifter til teknisk materiell)

I Norge har helseminister Bent Høie bedt om at hvert eneste Helseforetak skal ha tilbud om TS. Likevel opplever Hafstad at det er utfordringer med tanke på anerkjennelse av modellen. - Det jeg erfarer er at TS i Norge forsvinner, nå er du kun to private og en statlig institusjon igjen, sier han. Han ser at det kan være vanskelig å få TS til å passe inn i de økonomiske systemene som vi bygger her i landet.

Men ellers i Europa vil de ha mer TS. Pompidougruppen er klar i sine langtidsplaner om at de ønsker TS-plasser for innsatte både i Georgia, Ukraina og Armenia, i tillegg til de etablerte plassene i Moldova og Romania.

Se video om en av de innsatte i Pruncul Moldova her: