Rapporten forteller at nær sagt alle pasientgrupper (95-98%) blir tatt ut av ventelistene ved første kontakt. Flere pasienter enn tidligere blir henvist til utredning. For rusfeltet har det vært en økning fra to av ti, til i dag fire av ti. Etter regelverket skal pasienter stå på venteliste fram til selve behandlingen er startet. Praksisen med å ta ut personer av ventelister når de blir henvist til utredning er feil. Høie fulgte opp dette punktet og sa at, i diskusjonen om tiltak, må lovverket utredes videre. -Lovverket skal underbygge god praksis.

Helsedirektoratet har funnet fire grunner til at antallet pasienter til utredninger har økt:

  • medisinsk og teknologisk utvikling
  • implementering av regelverk
  • endret registreringspraksis
  • strategiske tilpasninger? - kan ikke utelukkes

Helsedirektoratet oppsummerte med å understreke at, for mange pasienter, er utredning en reell oppstart av pasientforløpet.

 Fig 1. Store regionale forskjeller i hvordan de samme pasientene vurderes.

Punktet om strategisk tilpasning ble problematisert av Helsedirektoratets divisjonsdirektør Johan Torgersen. Han fastslo - at de ikke kan utelukke at det skjer, men at Helsedirektoratet ikke har etterforsket dette nærmere. Regelverket tolkes ulikt og registreringspraksisen varierer mye. Gjennomgang av kildematerialet viste blant annet store regionale forskjeller i hvordan de samme pasientene ble vurdert i de ulike helseregionene (fig. 1).

Bakgrunn: Redusert ventetid og raskere behandling i spesialisthelsetjenesten er en av de viktigste politiske ambisjonene for helsetjenesten. I 2016 kom det fram i riksdekkende media at pasienter ble tatt av ventelisten uten en reell behandlingsstart. Flere leger gikk direkte ut og hevdet at dette var praksis for å tilfredsstille de politiske ambisjonene. Videre ble det stilt spørsmål om hvorfor andelen pasienter som ble avvist av spesialisthelsetjenesten hadde økt siden 2012.

Helse- og omsorgsdepartementet ba derfor Helsedirektoratet om å gjøre en gjennomgang av disse forholdene. I tillegg ønsket HOD en vurdering av i hvilken grad regelverket praktiseres likt og få forslag til eventuelle forbedringstiltak.

Rapporten ble lagt fram av Helsedirektoratet 3. mai. Les hele rapporten her