Welle-Strand ledet arbeidet med pakkeforløpet frem til første eksterne høring sammen med Stian Haugen i Helsedirektoratet. Pakkeforløpet skal tilby tettere oppfølging for gravide som bruker rusmidler, med mål om å gi det nyfødte barnet det best mulige utgangspunktet.

Hvert år fødes mange hundre barn med utfordringer som følge av mors bruk av alkohol, illegale rusmidler eller vanedannende legemidler under svangerskapet. Vi i helsetjenesten må tilrettelegge svangerskapsomsorgen slik at både kvinnene og barnet får mest mulig støtte og blir tatt godt hånd om. Forløpet gravide og rusmidler skal sikre en god og trygg svangerskapsomsorg og god ivaretakelse av både foster og kvinne. Pakkeforløpet sikrer også at barnefar, partner og andre barn i familien får en god og tilpasset oppfølging.
Bjørn Guldvog, helsedirektør

I Norge er det anslått at 500 barn årlig blir født med ulike grader av rus-skader, 450 av disse med alkoholskader (FAS og FASD). Hjelpeapparatet oppdager svært få av kvinnene som drikker alkohol i løpet av svangerskapet. Følgelig får få av kvinnene hjelp og nesten ingen blir innlagt frivillig eller på tvang i rusbehandling.

For gravide som har utfordringer med rus vil det nye pakkeforløpet bli ekstra viktig for å identifisere behov og involvere kvinnene i behandlingen, slik at hun og barnet får den hjelpen de trenger – før, under og etter svangerskapet.

FAS og FASD
Føtalt alkoholsyndrom (FAS) er en medfødt tilstand som skyldes mors inntak av alkohol under svangerskapet. FAS er betegnelsen på den alvorligste alkoholrelaterte tilstanden hvor fosteret har forandret utseende, er veksthemmet og har påvisbar hjerneskade. Men alkoholen kan også ha en rekke skadelige effekter på fosteret hvor skaden ikke er like tydelig, det kan vise seg ved senere lærevansker, hyperaktivitet o.l. Slike forandringer kalles FASD (Fetal alcohol spectrum disorders). FASD forekommer langt hyppigere enn FAS.
Norsk helseinformatikk

Gravide som er aktuelle for dette pakkeforløpet er:

  • Gravide som drikker alkohol
  • Gravide som bruker vanedannende legemidler (forskrevet og/eller illegalt ervervet)
  • Gravide som bruker illegale rusmidler
  • Gravide med tidligere bruk av rusmidler (må vurderes individuelt)

Les hele pakkeforløpet “Gravide og rusmidler” ved å klikke her