"Oppfølging etter rusmiddeloverdose" er på ekstern høring som kapittel 1 i Pakkeforløp rusbehandling (TSB). Overdose er med andre ord ikke et eget pakkeforløp innen psykisk helse og rus. 

Selve plasseringen av pakkeforløpet er ett av punktene som Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på. Deres alternativ er å legge det som kapittel 4 i samme pakkeforløp. 
Umiddelbart virker det fornuftig at overdoser ikke blir et enkeltstående pakkeforløp, men kan inngå i et helhetlig behandlingsløp. 

Overdose skal behandles etter prinsippene for øyeblikkelig hjelp etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 .

Foreslår fritak av egenandel

En svært positiv anbefaling i pakkeforløpet er forslaget om fritak av krav om egenandel. Helsedirektoratet begrunner dette med:

Det bør vurderes fritak til krav om egenandel i oppfølgingen etter overdose. Erfaringsmessig har mange pasienter med rusmiddelproblemer også økonomiske vansker, og takker nei til videre behandling hvis det innebærer egenandel. Da en overdose både er akutt alvorlig og ofte et symptom på forverring av en kronisk tilstand, er det viktig at ikke økonomiske hindringer står i veien for videre behandling og hjelp.

Fritak av egenandeler har vært et gjentakende tema for Fagrådet og for bruker- og pårørendeorganisasjonene i rusfeltet. Mange mennesker unndrar seg hjelpetilbud på grunn av økonomiske hindringer. 

Angrerett på behandlingstilbud

En annen positiv anbefaling i høringsforslaget er at pasienter som er behandlet for overdose, bør få tilbud om en åpen mulighet til å bli lagt inn eller returnert til rusakuttmottak. Helsedirektoratet skriver:

En utfordring i dag er at pasienter takker nei til videre oppfølging etter den mest akutte fasen. De får ikke mulighet til å angre på dette. Åpen innleggelse/retur betyr at pasienten kan gå direkte til rusakuttmottak uten ny konferering eller henvisning.  

Ønsker mer kunnskap om overdoser i helsetjenesten

Det er en utfordring i dag at en i store deler av både de prehospitale tjenestene, de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten mangler kunnskap om behandling av akutte rus- og avhengighetsproblemer, skriver Helsedirektoratet.

En annen utfordring ved oppfølging av overdoser, er variasjoner i akuttilbudet i TSB nasjonalt. Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere for rusbehandling må revideres og forankres i hele akuttjenesten. Målet på sikt er at pasienter opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp. 

Dette pakkeforløpet kan, etter vårt syn, få store positive ringvirkninger.
Husk høringsfristen 1. november!