Manglende resultater
Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge. Fire av fem dødsfall skyldes injisering av rusmidler. De fleste dødsfallene skjer i hjemmet. Overdosestrategien (2014-2017) hadde som hovedmål "å redusere antallet overdoser med dødelig utgang, blant annet ved å komme til med livreddende hjelpetiltak etter overdoser så raskt som mulig." Dette målet ble ikke nådd. I stedet var antallet overdoser stabilt i perioden, med unntak av 2015, da det var en markant økning i antall overdosedødsfall over hele landet!

Overdosestrategien forlenges
Fagrådet håper at en forlengelse bidrar til høyere prioritering av tiltak. Tretten kommuner deltar per i dag i et læringsnettverk for å utvikle tiltak som styrker det overdoseforebyggende arbeidet, og i 2018 innlemmes ytterligere 15 kommuner. Politisk unnlater vi å gi grønt lys for flere av de viktigste tiltakene i strategien. Fagrådet har påpekt dette i lang tid og ber sterkt om at politikerne må se alvoret i situasjonen og ikke holde fast i gamle prinsipper. Å redde liv må bli jobb nr 1.