KORFOR i Helse Stavanger har gjennomgått BrukerPlan-kartleggingen for 2018-2019. Det er kartlagt totalt 58 790 personer over 18 år med rus- og/eller psykiske problemer. Av disse har nesten 30 000 mennesker alvorlige fysiske helseplager som gjør dem utsatt hvis de blir smittet av koronaviruset.

Blant disse nær 30 000 personene identifiserer BrukerPlan mer enn 11 000 som er ekstra sårbare. Denne gruppen har minst én av fire andre sårbarhetsfaktorer:
– 5 511 brukere har dårlig sosial fungering eller manglende sosialt nettverk
– 2 428 er rusbrukere som injiserer rusmidler
– 2 840 er brukere som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
– 3 308 er brukere med omsorg for barn

Denne identifiseringen av risikoutsatte grupper kan bidra som kunnskapsgrunnlag i planlegging av tiltak i det kommunale tjenesteapparatet og spesialisthelsetjenesten. Kommuner som har kartlagt i BrukerPlan, kan også bruke kartleggingsresultatet for å vurdere hvem som er ekstra sårbare i sin kommune skriver KORFOR i sitt “Faktaark BrukerPlan”.

I BrukerPlan kartlegges personer fra 16 år som har mottatt kommunale helse-, omsorg-, barnevern eller velferdstjenester siste 12 måneder. De som er kartlagt har i tillegg et rusproblem og/eller et psykisk helseproblem som går alvorlig ut over daglig funksjon og/eller relasjon til andre. I overkant av 250 kommuner deltar i kartleggingen annethvert år. Ut i fra folketall dekker BrukerPlan ca. 85 %. KORFOR i Helse Stavanger har ansvar for BrukerPlan.