Flere pasienter overføres mellom ulike døgnbehandlingssteder enn tidligere. Det indikerer at forløpene er bedre og tjenestene henger bedre sammen.

Det kan også bety at unødvendig venting mellom avrusing og videre døgnbehandling er redusert. Det kan også bety at pasienter som ikke nyttiggjør seg en type behandling blir overført til annen type behandling.

Imidlertid har over halvparten av pasientene innen TSB en reinnleggelse innen ett år etter utskriving
Her kan det være ulike forklaringsfaktorer, noen av dem kan være:

  1. For kort tid i døgnbehandling
  2. Oppfølgingen etter institusjonsoppholdet var ikke god nok
  3. Manglende tilgang på brukerstyrt seng for å forebygge tilbakefall
  4. Pasienten mestret ikke livet utenfor institusjonen slik han ønsket.

32 620 pasienter i TSB
Det var 32 620 personer som hadde kontakt med TSB i 2018. Det utgjør 0,8% av befolkningen. Det er ca 250 færre enn i 2017. Det var 15405 innleggelser fordelt på 633 730 døgn. Det betyr et gjennomsnittsopphold på 41 døgn, noe som er nedgang fra 2017.

Årsverk og døgnplasser
I 2018 var det 1097 årsverk innen poliklinikk og ambulante tjenester i TSB. Noe som er omtrent det samme som året før. Det er 1889 døgnplasser noe som er 13 færre enn 2017. Hvor mange årsverk som finnes i døgnbehandling kommer ikke frem i rapporten.

Ventetid
Ventetiden er gjennomsnittlig på 34 dager, noe som lavere enn innen psykisk helsevern. Etter noen år med kraftig reduksjon er ventetiden stabilisert.

Kostnader uendret de siste fem år
Kostnader per pasient har vært tilnærmet uendret siste fem år, og er beregnet til om lag 108 000 kroner i 2018.

Kostnader til poliklinikk er gått ned med 22% siden 2014. For 2018 var kostnaden per konsultasjon beregnet til 2 656 kroner. Kostnadene til døgnbehandling har økt med 21% siden 2014 og var i 2018 pr oppholdsdøgn på 7916 kroner. Disse beregningene er gjennomsnittlig og det er variasjoner (Her inngår ikke private langtidsinstitusjoner i TSB og omtrent halvparten av oppholdsdøgnene er ikke medregnet). 

Det er noe høyere kostnader pr pasient i 2018 enn i 2017, men kostnadene er omtrent det samme som i 2016. Siden 2014 har det vært en realvekst på 2,9%. Det er lavere enn somatikk, men høyere enn psykisk helsevern.

Samlet er det riktig å si at situasjonen innenfor TSB er stabilisert og kanskje noe redusert de siste årene.  Det er store variasjoner i 

SAMDATA analyserer og publiserer styringsindikatorer for spesialisthelsetjenesten. SAMDATA benyttes av sentrale myndigheter, helseforetak og forskningsinstitusjoner for å følge utviklingen i bruk av tjenester, ressursinnsats og produktivitet. SAMDATA består av en årlig nøkkeltallsrapport og sektorrapporter for somatisk sektor, psykisk helsevern og rus. 

Her finner du Samdata rapporten for 2018