28 292 pasienter fikk helsehjelp i Tverrfaglig Spesialisert Behandling i løpet av årets 8 første måneder viser aktivitetstallene fra Helsedirektoratet. Det gir en liten økning fra året før på ca 150 pasienter. Nesten 64% av pasientene får sin helsehjelp i Helse Sør-Øst.

Polikliniske konsultasjoner
Det ble gjennomført nesten 400 000 polikliniske konsultasjoner i løpet av 2.tertial 2021. Det er en liten økning fra samme periode i 2020 på 2%. Det er ca 8 000 flere konsultasjoner i år mot samme periode i fjor. Ca hver fjerde konsultasjon med pasient har vært telefon eller digitalt møte. Det er en nedgang fra 2020. Det har vært et økning i antall direkte møter og de utgjør mer enn 6 av 10 møter. Det er en økning på 7% fra 2021 og alle forstår at dette skyldes situasjonen rundt corona. Men vi kan nok forvente at telefon og digitale konsultasjoner vil ha en vesentlig rolle etter epidemien.

Døgnbehandling
Det var i overkant av 400 000 oppholdsdøgn i 2.tertial og det var drøye 9 700 utskrivinger. Det gir en gjennomsnittlig liggetid på 41,5 døgn. Det er alltid en utfordring med gjennomsnitt når både avrusning og langtid inngår i samme materiale.  Helse Nord har en økning i antall oppholdsdøgn med 9%, mens Midt har 5%, Vest 4% og Sør-Øst har en økning på 1%

Fritt behandlingsvalg
Det er 197 pasienter (av 28 292) som har benyttet seg av ordningen med Helfo godkjente institusjoner. Pasienter som er på institusjoner som både har avtale med et regionalt helseforeforetak og Helfo rapporterer alle sine pasienter hos det regionale helseforetaket. De har 18 941 oppholdsdøgn og de har hatt 150 utskrivinger. Det gir en gjennomsnittlig liggetid på 126 døgn. En av institusjonene i ordningen har ikke rapportert i 2.tertial slik at tallet skulle vært noe større.

Ventetid
Ventetiden til TSB er nå en måned (31 dager). Det er to dager lavere enn på samme tid i fjor. Ventetiden reflekterer den tid det tar fra henvisning til første kontakt er opprettet i spesialisthelsetjenesten. For de aller fleste vil det bety en poliklinisk vurdering.
Fristbrudd er også redusert i samme periode. Fristbrudd gjelder hvis du ikke får startet opp behandling til den tid som du er forespeilet. i følge statstikken er TSB har kortere ventetid enn somatikken og psykisk helsevern.