For Tyrili betyr dette slutten på et 42 år langt samarbeid og fra 1. juli 2022 opphører avtalen med Velferdsetaten i Oslo kommune. Stiftelsen Fredheim og Frelsesarmeens Bosatt får nye avtaler som går ut 2025 med opsjon på forlengelse på 2 + 2 år.

Færre plasser å fordele 

Det er en uttalt politikk å redusere institusjonsplasser og bidra til at flere bosettes i egen bolig. I Oslo kommunes strategiske plan for rusfeltet i perioden 2021–24, formuleres føringene slik: Oslo vrir innsatsen fra en institusjonsbasert tilnærming til trygge, permanente boliger med oppfølging for dem som trenger det. Tilgang til ordinære helse- og omsorgstjenester, aktiviteter, sysselsetting og arbeid skal være førende for innholdet i tilbudet på rusfeltet fremover. 

Totalt har Oslo kommune ca 650 institusjonsplasser innenfor ulike kategorier. Ca 200 gis av ideelle aktører. Det er stor støtte for endringen fra institusjon til bolig, men mange er bekymret for at institusjonsplasser fjernes før bydelene er klare til å gi gode tilbud.

Dagens avtaler rommer 70 rehabiliteringsplasser, mens det i anbudet ble bedt om inntil 50 plasser, en reduksjon på 20 plasser. I tråd med den planen bystyret i Oslo har vedtatt.

Fredheim og Frelsesarmeen Bosatt vant anbudet

Velferdsetaten lyste ut ny anskaffelse i mai i år, ettersom dagens avtaler utløper 30. juni 2022. I slutten av november ble resultatet av anbudskonkurransen offentliggjort. Der kom det fram at Velferdsetaten velger å gi ny avtale til Stiftelsen Fredheim med 22 plasser og Frelsesarmeen Bosatt med 22 plasser. Avtalen med Tyrili forlenges ikke og avsluttes 30. juni 2022.

Frelsesarmeen har i dag avtale på 30 plasser i Bosatt, men valgte selv å legge inn kun 22 plasser i denne runden. Det for å sikre kvaliteten i det tilbudet som gis. Fredheim har økt fra 20 til 22 plasser. Det betyr at det samlet sett blir en nedgang på 26 plasser.

Tyrili har på sin egen nettside skrevet om anbudet og selv om de scorer godt på kvalitet blir døgnprisen så høy at de to andre tilbyderne vinner. 

Tyrili og Velferdsetaten står for langt fra hverandre i synet på hvilken kvalitet brukerne trenger.
Tyrili.no 7. des 2021

Avtalen med Oslo kommune er slik at plassene kun blir betalt ved "varme senger" og risikoen ved lavt belegg ligger på institusjonene. Fredheim og Frelsesarmeen er glade for at deres avtaler forlenges og takker Oslo kommune for harde, men profesjonelle forhandlinger.

Stiftelsen Fredheim, Frelsesarmeen, Tyrili og Velferdsetaten er alle medlemmer i Fagrådet. Med unntak av Fredheim, er i tillegg alle representert i Fagrådets styre.