Ordningen opphører allerede 1. mai slår byrådsavdelingen fast i et brev til Alna bydel datert 25. april. 

Gjelder kun kommunale avtaler
Dette gjelder kun "frivillige" avtaler mellom kommunen og ungdommen hvor det ikke er begått straffbare handlinger.

Det berører flere forhold, skriver kommunaldirektør Bente Thorsen Fagerli;
Kunnskapsgrunnlaget er uklart, hjemmelsgrunnlaget er uklart, ungdommenes erfaringer er ikke systematisk blitt etterspurt, evaluert eller dokumentert, og det finnes ikke likeartede prosedyrer og rutiner for ordningen med sikte på å bidra til likeverdige tjenester og god kvalitet. Fagetisk er det utfordringer knyttet til å skille hjelp og kontroll.

Når det vises til manglende kunnskapsgrunnlag er det Helsedirektoratets høringssvar fra 2020 om manglende dokumentasjon på effekt det vises til. Der skriver Helsedirektoratet blant annet at ruskontrakter ikke kan ses på som kunnskapsbasert tilnærming.

Fraværet av lovgrunnlag for kommunene ble slått fast av helse- og omsorgsministeren i Stortinget i februar i år. Kommuneadvokaten i Oslo har vurdert de juridiske sidene og har kommet frem til samme resultat. Kommuneadvokaten peker også på at personer under 18 år ikke kan inngå slike forpliktende avtaler som personlig belastende. 

Noe å  undre seg over er imidlertid et avsnitt i brevet som beskriver at Oslo kommune skal vurdere om de i stedet skal inngå frivillige ruskontrakter "uten tyngende og ikke-inngripende vilkår". Videre om det kan være hensiktsmessig å tilby rusmiddeltesting uten tilsyn, sanksjoner eller forpliktelser.