En samlet komite stiller seg bak Opptrappingsplanen og uttrykker tilfredshet med planen. Komiteens flertall slutter seg til hovedmålene fra regjeringen mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke slutter seg til punktet om reell brukermedvirkning gjennom Fritt behandlingsvalg. De øvrige hovedmålene slutter de seg til. Men et mindretall i Helse- og omsorgskomiteen foreslår også en rekke nye tiltak, 15 ulike forslag, som etter all sannsynlighet vil ble nedstemt når planen behandles i Stortinget. Mindretallet er noe varierende i de ulike forslagene. De fleste av disse forslagene er også lite kontroversielle, men KrFs medlem har noen forslag som skiller vesentlig ut.

Det som endres i forhold til regjeringens forslag handler om gravide kvinner i LAR. Der har komiteen nye forslag som mest sannsynlig blir vedtatt.

Komiteen bruker relativt stor plass på LAR og graviditet. Komiteens flertall vil begrense graviditet blant LAR pasienter. Det er en sterk uttalelse men komiteen går ikke så langt som barneombudet som vil pålegge langtidsvirkende prevensjon til kvinner i LAR. Komiteens flertall foreslår; "Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav til at helsetjenesten skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR-behandling og graviditet. Kvinner i LAR som ønsker å få barn må få tilbud om hjelp til nedtrapping av LAR-medikamenter, men det understrekes at det må gjøres individuelle vurderinger av konsekvensene av en eventuell nedtrapping.» Videre vil flertallet at det skal anbefales å ikke bli gravide mens en er i LAR men ikke stille det som krav. KrFs medlem vil at prevensjon skal være et krav for å kunne være med i LAR.

Allerede i dag gis det veiledning rundt prevensjon og graviditet, men veilederen fra Helsedirektoratet anbefaler at kvinner i LAR som blir gravide fortsetter i LAR. Så vidt Fagrådet forstår vil ikke innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen endre det. Komiteen vil at kvinner i LAR som ønsker prevensjon skal få det gratis.

Komiteens forslag til vedtak (som sannsynligvis blir vedtatt i Stortingsbehandlingen 28.april) lyder slik:

  1. Stortinget gir sin tilslutning til at det gjennomføres en opptrappingsplan for styrking av tilbudet til mennesker med rusproblemer i tråd med hovedlinjene i Prop. 15 S (2015–2016), samt merknadene i denne innstillingen, med følgende overordnede mål:
  2. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
  • Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig.
  • Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
  • Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
  • Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

II

Stortinget ber regjeringen vurdere å gi alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon.

III

Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav til at helsetjenesten skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR-behandling og graviditet. Kvinner i LAR som ønsker å få barn må få tilbud om hjelp til nedtrapping av LAR-medikamenter, men det understrekes at det må gjøres individuelle vurderinger av konsekvensene av en eventuell nedtrapping.

IV

Stortinget ber regjeringen innføre en enkel og ubyråkratisk ordning, som kan gi kvinner i LAR gratis langtidsvirkende prevensjon ved oppstart i LAR

Helse og omsorgskomiteens innstilling finner du her...