I en bok om brukermedvirkning, er valget av et mangfold av forfattere klokt. Av 17 forfattere har hele seks erfaringskompetanse i denne utgivelsen. Det gir boken en solid bredde i formidlingen av erfaringer knyttet til brukermedvirkning, men også knyttet til hvilke endringer som kan tvinge seg fram i tjenestene når de inkluderer erfaringskompetanse.

Redaktører for boken er Rita Sørly, Bengt E. Karlsson og Tommy Sjåfjell - en seniorforsker, en professor og en vernepleier med egenerfaring. 

Et ideal for praksis

Brukermedvirkning er i dag etablert som et ideal for praksis. Dette støttes opp av lovverk og mange sentrale føringer fra myndighetene.

Imidlertid er medvirkning et uklart, mangetydig og komplekst begrep som skal fylles med mål og mening i praksis blant fagfolk, tjenester og brukere. For å lykkes krever det et kulturelt skifte som anerkjenner erfaring som kunnskap med samme gyldighet som andre former for kunnskap

Tar vi brukermedvirkning på alvor? Og hva innebærer egentlig medvirkning på systemnivå, politisk nivå, tjenestenivå og individnivå? Boken synliggjør utfordringer, dilemmaer og mulige løsninger. 

Får fram gode og mindre gode erfaringer

Flere av kapitlene er en en undring rundt praksiserfaringer. Praksiserfaringer knyttet til brukermedvirkning og nye stillinger med erfaringsmedarbeidere. Lise Størkersen fra rus- og psykisk helsetjeneste i Asker kommune har skrevet om ansettelsen av erfaringskonsulenter. Hun understreker at mye ligger til grunn for å innføre denne formen for ny kunnskap og rolle i tjenestene, men setter samtidig spørsmålstegn ved mangelen på føringer på hvordan dette skal gjennomføres.

Kan erfaringsansettelser i beste fall føre til utvidelse av tjenestetilbudet og kultur og holdningsendringer i tjenestene? - Og i verste fall føre til at den som ansettes, utsettes for nederlag og brukerne av tjenestene for etisk uforsvarlig praksis?

Lise Størkersen (sitat kap. 13)

Om brukermedvirkning er det mange tips og erfaringer i boken som viser betydningen av samarbeid og gode samarbeidsmodeller. Boken viser også fram hva som kan skape alvorlig svikt i tjenestene og hvordan noen av disse blir avdekket gjennom tilsyn. Den peker videre på hva som må til for å styrke og tydeliggjøre medvirkningsfunksjonen både for pasient, pårørende og ansatt.

Gjennom vernepleier-studiet ble betydningen av å innhente brukeres erfaringer med tjenestene vektlagt. Brukernes erfaringer skulle brukes til forbedring og kvalitetsheving. For meg framstod dette som et paradoks. Jeg hadde jo de siste syv årene vært en storforbruker av tjenester. Ingen hadde i ettertid spurt meg om hva som var bra.
Tommy Sjåfjell (sitat kap. 3)

Brukermedvirkning for samiske pasienter

Boken har et eget kapittel som tar utgangspunkt i at diagnoser og fokus på funksjonsnedsettelse ikke enkelt lar seg overføre til samisk kontekst. Med utgangspunkt i et studie av samiske pasienter har forskerne Rita Sørly og Vår Mathisen utviklet en modell som beskriver samhandling med samiske innbyggere.  

Det er ikke sykdom og plager det skal samhandles om. Det er hverdagen. Samtidig skal samisk identitet og utøvelse av tradisjoner ikke bare snakkes om, men gjøres. Det å gjøre noe sammen har stor betydning i oppnåelsen av samhandling. En slik handlingsrettet praksis står i stor kontrast til dagens tradisjonelle rusbehandling.
Rita Sørly

Mangel på konkrete føringer

Fagrådet er glad for at det nå skrives flere bøker om brukermedvirkning og erfaringer med erfaringsansettelser. Det at vi mangler konkrete føringer for god praksis understreker nettopp verdien i erfaringene som deles. 

I tillegg til boken fra Sørly, Karlsson og Sjåfjell har Universitetsforlaget også publisert Erfaringskompetanse med Eskil Skjeldal (red.) sin antologi med kritiske perspektiver på brukermedvirkning denne måneden. Også denne boken tar for seg perspektivene på, og dilemmaene ved, ulike former for brukermedvirkning. At det fra samme forlag kommer to så tematisk like bøker samme måned er kanskje å undre seg over, men perpektivene i bøkene er forskjellige og til sammen håper vi at erfaringene mellom to permer kan føre til klarere føringer og tryggere praksis. 

Du kan lese mer om boken "Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid" og bestille den, ved å klikke her

Har jeg eierskap og tro på løsningene, er sjansen større for at hjelpen blir hjelpsom.
Tommy Sjåfjell, (sitat kap.6)