Fram til nå har virksomheter og kommuner tolket begrepet lavterskeltiltak og tilhørende lovbestemmelser ulikt. Rundskrivet er avklarende med henhold til helsepersonells plikter og definisjonen av hva helsehjelp er.

Forskjell på tilgjengelighet og lavterskel
Lavterskelbegrepet blir benyttet ved en rekke ulike tilbud og kanskje også "feilaktig utvidet" fordi enkelte blander sammen begrepet tilgjengelighet med lavterskel. Tidligere var det ikke ukjent at virksomheter benyttet begrepet lavterskel som overskrift for å unngå byråkratiske bestemmelser. Eksempelvis har kommuner og virksomheter hatt ulik praksis knyttet til hvorvidt lavterskeltiltak skal vedtaksfestes og journalføres. De har også lagt ulik definisjon til grunn, og alt fra enkle tjenester som sprøyteutdeling til større tilbud som åpne dagsentra har vært "lavterskeltilbud".

Tilfredsstillende kvalitet på tjenestene
Regjeringen skriver på sin nettside: - Helse- og omsorgstjenestelovgivningen stiller en rekke krav til kommunale helse- og omsorgstjenester og det helsepersonell som skal yte disse tjenestene. Departementet er kjent med at det kan være usikkerhet knyttet til hvordan deler av dette regelverket skal praktiseres ved såkalte lavterskeltilbud. I rundskrivet redegjør departementet særlig for reglene om dokumentasjon og diagnostisering når det ytes helsehjelp ved lavterskeltilbud.

Rundskrivet på fire sider har tittelen I-4/2017 Om helse- og omsorgstjenestelovgivningens anvendelse ved lavterskeltilbud – særlig om krav til dokumentasjon og diagnostisering. Rundskrivet understreker at kravet til nødvendige helse- og omsorgstjenester må sees i sammenheng med kravet til forsvarlige tjenester (jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1). Krav til forsvarlige tjenester innebærer at tjenestene som tilbys skal være av tilfredsstillende kvalitet og at tjenestene tilbys til rett tid og i nødvendig omfang.

Utredning og diagnoser
Helse- og omsorgsdepartementet skriver at dersom mottakeren av et lavterskeltilbud får en foreløpig eller endelig diagnose, må det som hovedregel anses både relevant og nødvendig å nedtegne dette i journalen. I enkelte tilfeller kan det være uhensiktsmessig å stille en foreløpig eller endelig diagnose på et tidlig tidspunkt. Det bør da normalt som et minimum fremgå av journalen:
- hvorfor mottakeren av lavterskeltilbudet oppsøkte tjenesten
- de undersøkelser og vurderinger som helsepersonell har gjort
- behandlingsopplegg som helsepersonell og tjenestemottakeren har blitt enige om
Å avvise diagnostisk klassifikasjon på generelt grunnlag kan innebære et brudd på helse- og omsorgstjenestelovgivningen skriver Helse- og omsorgsdepartementet i rundskrivet.

Nødvendig helsehjelp må dokumenteres
Rundskrivet beskriver godt hvordan en bruker fortsatt kan komme på et lavterskeltiltak, eksempelvis få renset abscesser uten at det ligger noen forpliktelser for brukeren i det. Forpliktelsen blir at helsepersonell har gitt nødvendig helsehjelp og skal dokumentere dette.

Last ned rundskrivet her...