Fagrådet har stor forståelse for at Bergen kommune har behov for å gjøre noe med forholdene i den øvre delen av parken. Nygårdsparken er en flott park som både besøkende til Bergen og innbyggerne i Bergen bør få ta del i.

Mennesker med rusavhengighet er også en del av vårt samfunn og de kan ikke bare gjemmes eller jages bort. Her spørs det om de helse- og sosialpolitiske virkemidlene som settes inn er tilstrekkelige. Strenge kriminalpolitiske virkemidler krever massive helse og sosialpolitiske virkemidler. Det er det mye god erfaring for ute i Europa. Fagrådet arrangerte senest i juni en studietur til Zürich som fjernet sin Needle Park på slutten av 90-tallet og satte inn et stort virkemiddelapparat. Noen av virkemidlene var og er omstridt. Men myndighetene tok hensyn til de rådene som kom fra sentrale fagfolk også på det helse- og sosialpolitiske området.

Med den kunnskap som finnes er det forunderlig at statlige myndigheter ikke har bidratt med mer ressursinnsats i Bergen og ikke minst den ekspertise som finnes i for eksempel Helsedirektoratet. Stengning av Nygårdsparken faktisk nasjonalt eksperiment hvor myndighetene bør bidra og hente kunnskap.

Det er åpenbart at det trengs en massiv innsats for å kunne oppnå annet enn kun å flytte en stor del av brukerne i parken rundt i bysamfunnet. Bergen kommune har en rekke tiltak innenfor rusfeltet, men som et ledd i stengingen av parken og for å møte behovet for alternative væresteder er det kun to nye MO senter(mottak og oppfølgingssenter) som er åpnet. I tillegg fortsetter Strax huset med sitt tilbud. Strax huset er åpent 24/7 mens de nye MO senterne har begrenset åpningstid.

En målsetting med planen er å få flere av brukerne fra Nygårdsparken hurtig inn i avrusning og videre behandling og tiltak.  Skal disse gruppene fra parken prioriteres foran de som allerede står i en kø blir det fort et  etisk og kanskje ruspolitisk dilemma.