I enkelte kommuner er tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer fortsatt redusert som følge av koronapandemien. Målgruppen er sårbar, og situasjonen er fortsatt bekymringsfull. Helsedirektoratet håper derfor på stor aktivitet knyttet til ordningen.

Merk den korte søknadsfristen: 12.04.2021

Kartlegging av tilsvarende tilskudd for 2020 viser at tilskuddsmidlene for de fleste kommunene var avgjørende for tilpasning og etablering av nødvendige tilbud for målgruppen. Dette er bakgrunnen for at tilskuddet videreføres og forsterkes, forteller rusrådgiver ved Statsforvalteren i Innlandet Arild Bækkevold. 

Det er ikke utarbeidet et eget søknadsskjema for ordningen så direktoratet ber kommunene om å skrive en kortfattet søknad som beskriver tiltaket, samt budsjett/søknadsbeløp for tiltaket.

De viser til regelverket for ordningen som du kan lese ved å klikke her.

Bevilgningen til tilskuddsordningen er et tillegg til statsbudsjettet Prop 79S - Innst. 232 S (2020-2021). Søknadene sendes per post til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i din region, eller elektronisk til postmottak sfinpost@statsforvalteren.no