Hvert år publiserer European Monitoring Centre for drugs and drug addiction (EMCDDA) en oversikt over nye trender og utviklingen av narkotikasituasjonen i Europa. Nå foreligger rapporten for 2016 (bygget på data og tallmateriale fra 2014 og 2015).

Rapporten er unik ved at den både gir en oppdatert overordnet oversikt over narkotikabruk, narkotikaproblemer og narkotikamarkeder og sammenstiller denne situasjonsanalysen med opplysninger om rusmiddelpolitikk og praksis.

Årets analyse setter igjen søkelyset på hvordan Europa står overfor et stadig mer sammensatt narkotikaproblem, der sentralstimulerende midler, nye psykoaktive stoffer, misbruk av legemidler og problematisk cannabisbruk spiller en viktig rolle. Rapporten sier at vi fortsatt har noen av de samme problemene som tidligere — selv om utfordringene de nå representerer, både på politisk og praktisk plan, er i endring.

MDMA er et av de foretrukne sentralstimulerende midlene blant unge, og er et godt eksempel på noen av de nye utfordringene dagens narkotikamarked representerer. Nye måter å skaffe kjemikalier på, nye produksjonsmetoder og nettbasert handel ser ut til gjenopplive et marked som nå kjennetegnes av et mangfold av produkter. MDMA finnes nå i høye doser i pulver- og krystallform og som tabletter med mange ulike logoer, farger og former, noe som tyder på bestillingsproduksjon og bruk av avansert, målrettet markedsføring. Dette kan være en bevisst strategi fra produsentenes side for å høyne stoffets status, etter en lang periode der urene produkter av lav kvalitet har ført til nedgang i bruken av MDMA. Det er ting som tyder på at innsatsen gir resultater og at MDMA er i ferd med å øke i popularitet, både blant etablerte brukere av sentralstimulerende midler og blant en ny generasjon av unge brukere. Dette understreker behovet for forebyggings-og skadereduksjonstiltak rettet mot en ny brukergruppe som kanskje bruker høydoserte produkter, men som ikke kjenner til risikoen forbundet med det.

Europas opioidproblem er et viktig tema i 2016-analysen, som i tidligere år, noe som gjenspeiler hvor stor innvirkning disse stoffene fortsatt har på dødelighet og sykelighet. Forholdet mellom bruken av heroin og syntetiske opioider blir stadig mer sammensatt, og økningen i de generelle estimatene for opioidrelaterte dødsfall gir grunn til bekymring.

Behandlingsapparatet i Europa må møte de sammensatte helsebehovene til en aldrende kohort av heroinbrukere, og politikerne strever med å finne ut hva som er de mest hensiktsmessige behandlingsmålene på lang sikt for denne gruppen. På samme tid rapporteres det om nye heroinepidemier i andre deler av verden.

Rapporten beskriver et europeisk narkotikamarked som fortsatt er robust. Narkotikamarkedet er mer sammensatt: nye stoffer tilbys side om side med mer etablerte stoffer, det er tegn på at legemidler får større betydning og blandingsbruk er normen blant personer med narkotikaproblemer. Mottiltak vanskeliggjøres av at produksjonen av cannabis, syntetiske stoffer og til og med enkelte opioider og nye psykoaktive stoffer nå finner sted i Europa - nær brukermarkedene. Sett under ett setter rapporten fokus på behovet for en europeisk rusmiddelpolitikk som kan favne bredere og omfatte flere politiske spørsmål enn tidligere.

Korus Vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene gir årlig ut en Føre Var rapport som overvåker trender og tilgjengelighet av rusmidler i Bergen. Rapporten som kom ut i juni 2016 viser samme tendens og en økende bruk og tilgjengelighet av ectasy/MDMA. Fra Bergen meldes det om at bruken sprer seg fra spesifikke miljøer til mer "vanlig" unge voksne. MDMA er blitt mer "alminneliggjort". Det meldes også at det er økende tilgjengelighet og bruk av LSD i Bergen denne våren. Cannabistrenden er stabil, men noe økende bruk. Det særlige er at bruken blir mer åpenlys kommer det frem i Føre Var rapporten. Hvordan det er i resten av landet vet vi mindre om, men det meldes om lignende utvikling som i Bergen.

EMCDDA rapporten utgis på et viktig tidspunkt for utviklingen av rusmiddelpolitikk, både i Europa og internasjonalt. I Europa skal resultatene av den gjeldende handlingsplanen mot narkotika vurderes, og diskusjonen er i gang om hvilke tiltak man skal treffe for å videreføre EUs narkotikastrategi i årene som kommer. Flere europeiske land har også deltatt aktivt i den internasjonale debatten i forbindelse med FNs generalforsamlings spesialsesjon, som ble avholdt i New York i april 2016. De fremhevet verdien av en balansert og evidensbasert tilnærming, forankret i et sterkt engasjement for menneskerettighetene.

Les hele EMCDDA rapporten her...

Les Føre Var rapporten her...