Det er vanskelig å si at de nye byrådene er helt konsekvente i sin tilnærming til ruspolitikken. På den ene siden vil de gjøre tilgang til alkohol lettere gjennom blant annet å utvide skjenketider, på den andre siden er det flere punkter som vil bedre situasjonen for rusavhengige - hvis de gjennomføres.

Etter å ha lest de to politiske erklæringene er det vår vurdering at Oslo er noe mer konkret enn det Bergens nye byråd er.

Oslo

I Oslo er det Høyre og Venstre som danner nytt byråd og de har med seg Frp og Krf som støttepartier. Deres politiske plattform har de kalt Hammersborgerklæringen. Byråd for sosiale tjenester er Julianne Ferskaug fra Venstre (bildet). 

I Oslo har åpenbart Venstre fått satt sitt preg på ruspolitikken. Ruspolitikken er en av årsakene til at Venstre sa nei til å ta Frp og Krf inn i byrådet. 

I Hammersborgerklæringen skriver byrådet at:

Oslo skal ha en kunnskapsbasert rusomsorg. Oslo kommune skal være ledende i arbeidet med en human, fordomsfri og kunnskapsbasert ruspolitikk. Målet med ruspolitikken skal være at folk ikke blir møtt med straff, men får god behandling og rådgivning. Oslo kommune skal kontinuerlig arbeide etter en nullvisjon for overdosedødsfall. Byrådet prioriterer arbeidet med en mer human ruspolitikk. Derfor har en ny handlingsplan for bedre rusomsorg svært høy prioritet.

I erklæringen har de allerede listet opp flere aktuelle punkter
√ lage en handlingsplan for rusomsorg i Oslo med mål om styrke det skadebegrensende og forebyggende tilbudet
√ støtte opp under arbeidet med ruskonsulenter i bydelene for å informere om og forebygge rusbruk blant ungdom
√ etablere et skjermet utendørs værested for rusavhengige
√ sikre forutsigbar finansiering for frivillige og ideelle på rusfeltet
√ legge til rette for rusmiddelanalysetjenester, slik at dødelige urenheter blir oppdaget
√ søke om å utvide antallet som mottar heroinassistert behandling, i tråd med Solberg-regjeringens intensjon, og arbeide for at tilbudet blir permanent
√ ta et nytt initiativ til lokal rusreform gjennom en søknad til regjeringen
√ evaluere desentraliseringen på rusfeltet, og sikre at tilbud i sentrum ikke avvikles
√ bedre tjenestetilbudet for personer med alkoholavhengighet
√ styrke ettervernet for å sørge for at personer som har blitt rusfrie, får meningsfulle dager gjennom skole, arbeidspraksis eller jobb

Utfordrer regjeringen

Byrådserklæringen utfordrer regjeringen på flere områder. De vil søke regjeringen om en lokal rusreform. Det har regjeringen avvist allerede før byrådet har sendt en søknad. Byrådet vil legge til rette for rusmiddelanalysetjenester. I dag har Foreningen Tryggere Ruspolitikk en slik tjeneste, men får ikke statlig støtte til tjenesten. Heroinassistert behandling er også et tema som byrådet ikke har ansvaret for, men styres gjennom bevilling i statsbudsjettet. Det byrådet kan gjennomføre er å etablere et utendørs værested for rusavhengige. Det er kanskje det nærmeste Oslo kan komme en lokal rusreform. Vi merker oss også at byrådet vil evaluere den desentraliseringspolitikken hvor mer skal ut i bydel på bekostning av tiltak i sentrum.

Bergen

I Bergen er det Høyre, Frp og Senterpartiet som danner nytt byråd. Deres politiske plattform har de kalt Klosterhagenerklæringen.

Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold er Charlotte Spurkeland fra Høyre.

I Bergen er det større avstand mellom de styrende partiene og det bærer byrådserklæringen preg av.

I Klosterhagenerklæring skriver byrådet;

Bergen skal ha en verdig og human rusomsorg som sørger for at rusavhengige får god oppfølging hos kommunen og kommunens samarbeidspartnere. Det er en viktig oppgave å forebygge misbruk av både alkohol og narkotiske stoffer. Overdosedødsfallene i Bergen er for høye, spesielt etter rehabilitering eller soning. Derfor er det avgjørende at ettervernet i rusomsorgen prioriteres gjennom samarbeid med ideelle og private aktører med kompetanse på feltet. Avkriminalisering av narkotiske stoffer reguleres av nasjonal lovgivning. Byrådet vil ikke legge til rette for flere hjelpetilbud i området, og vil etablere et sentrumsnært MO-senter som et ledd i spredningen av tilbud.

I erklæringen lister byrådet opp følgende punkter:
• Sikre en verdig og human rusomsorg som hjelper flere ut av rusmisbruk
• Etablere et sentrumsnært MO-senter
• Prioritere forebyggende arbeid rettet mot barn og unge
• Gi flere tilbud om tilrettelagt arbeid
• Sørge for tilstrekkelige døgnovernattingsplasser
• Iverksette trygghetstiltak i utsatte områder
• Sette i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen i Vågsbunnen

Kompromiss og Vågsbunnen

Avstanden mellom partiene kommer tydelig frem i erklæringen da nasjonale spørsmål i mindre grad omtales. Det ser vi blant annet ved formuleringen om at byrådet forholder seg til nasjonal lovgivning når det gjelder avkriminalisering.

Vågsbunnen har utviklet seg negativt etter at den åpne russcenen i Nygårdsparken ble fjernet. I dag har MO Gyldenpris en buss som kjører fra Vågsbunnen til Gyldenpris et par ganger pr dag. Byrådet ønsker å etablere et nytt sentrumsnært MO-senter for å flytte det åpne rusmiljøet fra Vågsbunnen. De ønsker ikke flere hjelpetiltak i Vågsbunnen. 

Boliger og overnatting har vært en utfordring i Bergen i flere år og det er spennende at byrådet vil sikre tilstrekkelig døgnovernattingsplasser. Så merker vi oss at byrådet vil fortsette å støtte Huset Bergen.

Størst og i front?

Vi omtaler Oslo og Bergen fordi de har flest innbyggere med rusavhengighet, hjelpetiltakene er mange og på mange områder er de i front på utviklingen av tiltak.