Flere av institusjonene som tapte tidligere anbudsrunde har lagt inn nye anbud, særlig har Phoenix Haga jobbet intenst siden de mistet avtalen med Helse Sør-Øst sommer 2012. Alle helseforetakene har satt som mål å være ferdig og ha underskrevet avtaler før sommerferien. Hvorvidt det skjer før sommeren hos Helse Midt Norge er i skrivende stund ikke klart.

For Helse Sør-Øst og Helse Nord gjelder det suppleringsavtaler etter vedtaket i statsbudsjettet for 2014 om å øke med 200 nye behandlingsplasser, et enstemmig vedtak i Stortinget. Helse Sør-Øst fulgte Helse og omsorgsministeren og utvidet avtalene med de institusjonene som hadde kapasitet til det. En rekke institusjoner i Helse Sør-Øst har fått utvidet sin kapasitet og de resterende plassene ble lagt ut på anbud. Helse Nord valgte å utlyse anbud på alle de nye plassene.

Mens Phoenix Haga har holdt driften i gang måtte Fossen rusbehandling melde oppbud i vinter mens Finnmarkskollektivet avviklet sin drift sommeren 2013. Hvorvidt noen av disse igjen starter med rusbehandling vil de nærmeste ukene vise.

Helse Vest har ordinær anbudsrunde i tillegg til de ekstra midlene som de fikk. Dagens avtaler går ut 2014 og ekstraplassene er lagt inn i den ordinære anbudsrunden.