Tenketanken ble opprettet i 2016, har åtte medlemmer og er stiftelsens brukerråd. Den består av tidligere Tyrili-elever, ansatte med brukererfaring, pårørende og venner av stiftelsen, og skal fungere som et rådgivende organ. Tenketanken skal komme med innspill til utvikling av Tyrilis tjenester, utfordre syn og standpunkter i Tyrili, samt skape diskusjon rundt aktuelle rusfaglige temaer.

NUBS leder sitt første møte med Tyrilistiftelsens tenketank 24. mai 2018.

NUBS - Nettverk av unike brukerstemmer
NUBS ble startet av Lise Aasmundstad i november 2017, og er den første bedriften i Norge som formidler kontakt mellom kvalifiserte brukerstemmer og offentlige og private aktører innen rus og psykisk helse. Leder er Lise Aasmundstad, sosial entreprenør og en aktiv brukerstemme på rusfeltet siden midten av 1990-tallet.

Brukerorganisasjonene har ikke lenger "monopol"
-Målet er å bidra til et større spekter og mangfold av kvalifiserte brukerstemmer å velge blant, for offentlige og private aktører som ønsker å imøtekomme myndighetenes krav til brukermedvirkning innen rus og psykisk helse, forteller Lise Aasmundstad. At Tyrilistiftelsen velger NUBS som oppdragsgiver vil trolig oppfattes som kontroversielt av enkelte, siden det bryter en lang tradisjon på rusfeltet der brukerorganisasjonene har hatt monopol på å dekke offentlige og private aktørers behov for erfaringskompetanse. NUBS mener imidlertid at det er et behov for å tenke nytt om brukermedvirkning innen rusbehandling.– Det økende ønsket og behovet for brukermedvirkning og erfaringskompetanse hos offentlige og private aktører, er en oppgave brukerorganisasjonene verken er tilrettelagt for eller har kapasitet til å dekke.
Lise Aasmundstad

I takt med tiden
Tyrilistiftelsen har god tradisjon for å tenke nytt og være i endring. De ønsket å tenke nytt om brukermedvirkning, og lagde derfor Tyrili Tenketank. Lise har de samarbeidet med over flere år, og de kjenner hverandre godt.

NUBS synes ledelsen i Tyrili er modige. Deltakerne i Tenketanken er en gruppe svært engasjerte, frittalende og visjonære deltakere, alle med inngående kjennskap til stiftelsen fra ulike ståsteder.

Tyrilistiftelsen startet utenfor Lillehammer i 1980, som en del av kollektivbevegelsen. I dag er stiftelsen en av Norges største aktører innen rusbehandling, med 188 døgnbehandlingsplasser fordelt på enheter i Trondheim, Folldal, Lillehammer, Oslo, Skien og Arendal. I tillegg har Tyrili egen avrusningsenhet, ambulante tjenester og tilbud til innsatte i fengsel.

Ønsker debatt om brukermedvirkning
Det er mange dilemmaer og utfordringer knyttet til det å være erfaringskonsulent i rus og psykisk helse i Norge. Mange av dem er beskrevet i rapporten Opplærings- og veiledningsbehov hos erfaringskonsulenter fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse.

– Brukerorganisasjonenes oppgave er i hovedsak å representere sine medlemmers politiske og faglige meninger og behov. Det er på høy tid med en diskusjon om hva som er en legitim brukerstemme, og hvordan vi alle skal organisere oss.
Lise Aasmundstad

De fleste norske pasientorganisasjoner, uavhengig av diagnose, har til felles å strever med å rekruttere, kvalifisere og følge opp brukerrepresentanter, eller erfaringskonsulenter, til å representere i utvalg og råd som påvirker offentlige og private tjenestetilbud. Den situasjonen ønsker NUBS å bidra til å endre.

Lise Aasmundstad er utdannet journalist, initiativtaker og grunnlegger av brukerorganisasjonene LAR-Nett Norge og proLAR (som i dag er slått sammen til proLAR-Nett). I 2007 mottok hun som første brukerrepresentant Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon sin pris for godt rusfaglig arbeid gjennom sin virksomhet REHABpiloten. Lise har bakgrunn som rusavhengig og LAR-pasient gjennom tjue år. Ved siden av NUBS driver Lise i dag sin egen podcast Rett på! om rus og ruspolitikk.

Brukerkunnskap på lik linje med annen fagkunnskap
At pasienter og brukere av helsetjenester skal være med på å utforme tjenestetilbudet, har blitt et viktig prinsipp i norsk helsevesen. Helseminister Bent Høies visjon om å skape pasientens helsetjeneste underbygger dette og stadig flere aktører ser etter løsninger for å inkludere erfaringskompetanse i sine virksomheter.

Brukermedvirkning på tjeneste-, system-, og politisk nivå er lovbestemt, og gjelder både offentlige og private aktører i helsevesenet.

I Jeløya-plattformen til den sittende regjeringen fremheves brukermedvirkning, rus og psykisk helse, sosiale entreprenører, og arbeid til vanskeligstilte som viktige satsingsområder.