"Det dukker opp følelser og ting og tang som har vært borte, musikken gjør at jeg husker mye mer. Husker lite fra tiden før jeg begynte å ruse meg, det begynner å komme tilbake nå. Føler at jeg får identiteten min tilbake."

Sitat fra rapporten 

Oppfølging av rapport fra 2015
Denne rapporten er en oppfølging av undersøkelsen som ble gjort i samme kommune i 2015 av Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst). Den gangen var tjenestetilbudet kun 18 måneder gammelt og ni brukere ble intervjuet. Nå har tilbudet eksistert i fire år og kommunen har valgt å ansette en av de tre musikkterapeutene i 100 % fast stilling. Intervjuene ble denne gangen gjennomført av KoRus-Øst og Fagrådet-Rusfeltets hovedorganisasjon.

En tilsvarende rapport ble laget fra musikkterapitilbudet i Sør-Odal kommune i 2017 og ved Hjellestad, Bergensklinikken i 2015. Hensikten med rapportene er å gi et innblikk i hvilke opplevelser brukerne har hatt, hvilke erfaringer de har fått med musikkterapitilbudet, og hvilken nytte de har hatt av å delta.

Brukererfaringer og samarbeid
Rapportene beskriver erfaringer hos brukere av musikkterapitilbudet og samarbeidet mellom musikkterapeutene og deres kollegaer. Denne siste rapporten fra Fredrikstad er unik ved at hele tre ansatte med brukererfaringer er intervjuet, ut fra deres ulike funksjoner og samarbeid med musikkterapeutene og brukerne. I tillegg er 12 kollegaer og avdelingsleder intervjuet.

Det som kommer tydeligere frem i denne rapporten, sammenlignet med de tidligere rapportene, er hvordan musikkterapi bidrar til at brukere klarer å motta og nyttiggjøre seg andre behandlingstilbud og tiltak, de tidligere ikke har klart å møte opp til/gjennomføre. Mestring på ett område (her musikk) ser ut til å ha overføringsverdi til andre livsområder.

-Har vært veldig nyttig. Jeg kommer meg ut. En plass å møte andre, en plass å dra til. Lærer nye ting ...Ikke bare når det gjelder musikk. Lærer å omgås andre på en riktig og nykter måte, jeg har jo holdt på en 23-24 år. Musikkterapien hjelper meg med å være nykter.

Sitat fra rapporten

Et likhetstrekk med rapporten fra Sør-Odal kommune er at noen brukere beskriver hvordan deres behov for innleggelser i spesialisthelsetjenesten har blitt mindre og at de har redusert på hjemmetjenester og samtaletilbud i kommunal regi. Enkelte brukere beskriver at samtaler med musikkterapeutene fyller behovet for støtte knyttet til psykiske utfordringer og dermed fyller tilbudet flere funksjoner. Tilbudet rommer med andre ord mye mer enn å være et musikktilbud. Det er et musikkterapitilbud.

Et annet likhetstrekk er at flere brukere forteller at musikkterapitilbudet bidrar til bedret psykisk helse og at de ruser seg mindre. I denne siste rapporten fra Fredrikstad forteller også enkelte brukere at de har redusert sin legale bruk av benzodiazepiner. Dette knytter de til motivasjon og håp.

-Jeg bruker definitivt mindre medisiner etter at jeg begynte med musikkterapi. Beroligende som Sobril for eksempel har det vært markant nedgang i. Det tror jeg nok er i veldig stor grad fordi man blir utfordret på den sosiale biten når man er med i koret og i gruppa faktisk. Alternativet for meg hadde nok vært hjemmesitting og isolasjon.

Sitat fra rapporten

Samtidig beskriver flere en positiv forpliktelse og et ansvar knyttet til de sosiale fellesskapene de har blitt en del av, eksempelvis kor og band. Sosiale forpliktelser forebygger isolasjon og bidrar til tilhørighet.

Flere likhetstrekk er bedret selvfølelse og selvtillit. Dette er beskrevet av både brukere og ansatte som resultat av tilbudet. I tradisjonell terapi opplever brukerne større grad av stigma og problemorientering/ diagnostisering, sammenlignet med musikkterapitilbudet der brukerne i større grad beskriver terapeuter som er ressurssøkende og identitetsstyrkende.

Rapporten kan bestilles i papirformat på rus-ost.no

Les mer om musikkterapi her