-Dette har ikke blitt forsket på, hverken i Norge eller internasjonalt. Det har aldri blitt dokumentert hvordan de etterlatte har det etter narkotikarelaterte dødsfall, sier forskningsleder og professor Kari Dyregrov til NRK.

I samarbeid med nasjonale og internasjonale eksperter, skal forskerne finne ut hvordan pårørende opplever å miste en av sine nærmeste i overdose, og hvordan de har det etterpå. Forskningsprosjektet er knyttet til institutt for sosialfag og vernepleie ved HVL i Bergen.

Hvert år dør 250-300 personer i Norge på grunn av narkotikabruk. Rusrelaterte dødsfall, rusavhengige og de pårørende sin situasjon er et alvorlig folkehelseproblem.

For lite oppfølging av pårørende?
- Vi mangler oppdaterte og presise tall på den faktiske forekomsten av ruslidelser i Norge, skriver Folhehelseinstituttet på sin nettside. -Basert på det tilgjengelige datamaterialet er derfor omfanget av ruslidelser i Norge usikkert, men det er grunn til å tro at omfanget er betydelig med en antatt livstidsforekomst på 10-20 prosent med store variasjoner på landsbasis. Det vil si at mellom én av ti og én av fem får slike problemer i løpet av livet.

Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, på tross av at det er grundig dokumentert at rusproblemene rammer hele familien.

– Det å være pårørende har vært en utrolig tøff kamp. Det er den tøffeste kampen jeg har vært i noen gang. Det som gjør det ekstra tøft er at kampen varer i så mange år. Det er ingen som ivaretar deg. Du føler deg veldig alene. – Gråt, frykt, redsel, skyld og skam gir høy dørstokk til å oppsøke de ulike hjelpeinstansene (sitat fra en av kortfilmene som Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) publiserte tidligere i år, om hvordan pårørende til rusavhengige opplever sin hverdag).

Pårørendepris til Ålesund
13. november delte, for første gang, helse- og omsorgsminister Bent Høie ut en pårørendepris. Prisen gikk til Ålesund kommune for sitt pårørendeprosjekt som startet for et knapt år siden. Etter få måneders drift har prosjektet allerede over 200 brukere. Pårørendeprosjektet dekker ikke bare Ålesund, men også ti nabokommuner.

Etterlengtet kunnskap
Det er fra før grundig dokumentert at pårørendeinvolvering gir god effekt i behandling og oppfølging av personer med rusproblemer. I tillegg bidrar det gjerne til å bedre forholdene innad i familien.

Fagrådet er glad for at vi nå også vil få økt kunnskap om hvordan pårørende har det etter dødsfall og overdoser. Mange pårørende lever med vanskelige erfaringer og vedvarende belastninger. Dersom de forblir usynlige for hjelpeapparatet kan de selv sitte igjen med ubehandlede traumer og senskader.