Selv om styret og administrasjonen har hovedansvaret blir det viktig at medlemmene kommer med innspill på de enkelte punktene. Hva kan gjøres, hvordan kan det gjøres og ikke minst når bør det gjøres.

Arbeidsplanen ligger også under fanen Fagrådet på hjemmesiden www.rusfeltet.no.

 1. Fagrådet skal ta opp og synliggjøre aktuelle rusfaglige og ruspolitiske saker
 2. Fagrådet skal arbeide for en Opptrappingsplan for rusfeltet med særlig satsing på styrking av kommunale tjenester som egnede boliger, oppfølgingskapasitet, rehabiliteringsarbeid og gode tilgjengelig helsetjenester.
 3. Fagrådet skal arbeide for å synliggjøre rusfeltet generelt og rusbehandling spesielt som eget fagområde i kommuner og i helseforetakene.
 4. Fagrådet skal arbeide for faglig og rammemessig likeverdighet i alle deler av rusfeltet.
 5. Fagrådet skal ha et spesielt fokus på mangfoldet i tjenestetilbudet.
 6. Fagrådet skal påse at Fritt sykehusvalg blir et reelt alternativ for ruspasienter.
 7. Fagrådet skal ha fokus på ventetid, pasientutsatte frister og fristbrudd.
 8. Fagrådet skal arrangere studietur til Spania for ansatte i medlemsvirksomheter.
 9. Fagrådet skal arrangere Nasjonal Fagkonferanse i Oslo, Nasjonalt ruspolitisk seminar i Oslo og aktuelle Nasjonale Høringskonferanser samt Nettverksmøter/faglige forum for ulike deler av medlemstiltakene
 10. Fagrådet skal aktivt synliggjøre kurs- og erfaringsseminarer i medlemsvirksomhetene
 11. Fagrådet skal aktivt rekruttere medlemmer i alle deler av rusfeltet.
 12. Fagrådets styresammensetning, sekretariat og arbeidsform gjennomgås med tanke på å bygge en mer effektiv organisasjon og organisering av virksomheten
 13. Fagrådet skal arbeide for at brukerorganisasjonene på rusfeltet skal sikres mer langsiktig økonomi og rammevilkår
 14. Fagrådet skal arbeide for å tydeliggjøre NAVs rolle i forhold til aktivitet/arbeidsrettet rehabilitering av rusavhengige.