153 millioner kroner skal Helse Nord bruke på å inngå avtaler på kjøp av institusjonsplasser for TSB. For de pengene håper de å kunne få 85 døgnbehandlingsplasser innenfor fem ulike behovsområder. 

I dag har Helse Nord avtale med fire institusjoner og kjøper 91 døgnplasser. Døgnplassene er fordelt mellom Sigma Nord med 37 plasser i Tjeldsund, Fossumkollektivet avdeling Valnesfjord med 29 plasser, Finnmarkskollektivet i Alta med 20 plasser og Veslelien i Brumunddal med 5 plasser.

Fem behovsområder
I kravspesifikasjonen i det nye anbudet blir det spesifisert fem deltjenester. Det er: 

  • anslagsvis inntil 14 plasser for behandling av alkoholavhengighet
  • anslagsvis inntil 30 plasser for behandling inntil 6 måneder
  • anslagsvis inntil 16 plasser for behandling inntil 12 måneder
  • anslagsvis inntil 15 plasser for behandling inntil 12 måneder for unge under 23 år
  • anslagsvis inntil 10 avrusningsplasser

Det er noen mindre endringer ut fra dagens avtaler. Avrusningskapasiteten dobles fra 5 til 10 plasser og langtidsbehandlingen inntil 12 måneder reduseres noe. Her må det presiseres at kravspesifikasjonen sier anslagsvis. Tilbudene skal primært gis i helseregionen. 

Holder kostnadsrammen?
Erfaringene fra sist anbud i Helse Sør-Øst (det såkalte Borgestadanbudet) var at døgnprisen økte vesentlig fra tidligere. Det blir spennende å se om Helse Nord klarer å skaffe 85 døgnplasser for 153 millioner kroner.

Færre plasser og kortere oppholdstid
Trenden fra de siste årene med færre døgnplasser og kortere oppholdstid fortsetter. I dette anbudet legges det ikke opp til den store reduksjonen, men trenden fortsetter. Et spennende punkt er at bruk av sekvensiell behandling spesifieres. Med sekvensiell behandling menes at pasienten øver strukturert i hjemmesituasjonen og at det samarbeides med hjemkommunen.

Frister
Institusjonene får kun en måned på å utarbeide og levere anbud. Anbudet skal være levert innen 21. september klokka 12. Deretter blir det forhandlingsrunder - og tildeling skjer uke 50/2020. Kontraktsinngåelse er satt til uke 2 i 2021 og oppstart allerede 1. mai 2021.