Regjeringen viderefører hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk. Noe av det spennende regjeringen legger opp til er imidlertid nye grep både for spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Basistjenester

Basistjenester innebærer at pasienter skal få tilgang til akutte tjenester, avrusning, poliklinikk, ambulant virksomhet og døgntilbud. Kvaliteten må være god og i samsvar med nasjonale faglige retningslinjer og pakkeforløp, beskriver strategien.

Regjeringen begrunner satsningen på basistjenester med at oppbygging av basistjenester innenfor TSB i alle helseforetak er en forutsetning for å lykkes med god oppfølging av den enkelte pasient og realisere målet om tilgjengelige tilbud, tidlig intervensjon og forsvarlig oppfølging av pasienter med kjent rusmiddelproblematikk.

Det er store geografiske variasjoner i tilbudet til pasienter med psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Dette viser det første helseatlaset som beskriver tjenester innenfor psykisk helsevern og TSB. Atlaset viser også at eldre i mindre grad enn yngre får hjelp for sine ruslidelser.

Alkohol er det mest utbredte rusmidlet i Norge, og for mange en kilde til nytelse og glede. Men alkoholbruk er også en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen, og er i tillegg årsak til sosiale problemer og skader for andre enn brukeren selv.
Nasjonal alkoholstrategi

TSB Ung

En svært gledelig bit av strategien er at regjeringen vil at ungdom som har vært til behandling for alkoholforgiftning eller annen forgiftning på sykehus eller på legevakt, får tilbud om samtale og videre oppfølging med kvalifisert personell. Det er store regionale forskjeller på hvordan helseforetak håndterer ungdom og forgiftninger i dag, og grepet som regjeringen tar i strategien er noe vi i Fagrådet har bedt om i flere år.

Et annet viktig grep er at regjeringen ønsker å utrede muligheten for "TSB Ung", en egen spesialisert rusbehandling for barn og unge. TSB Ung vil blant annet kreve en utvikling av det faglige samarbeidet mellom BUP og TSB og ambulant virksomhet. 

Særlig viktig er ambulant virksomhet, der eksempelvis FACT er en god modell som understøtter samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommune på en hensiktsmessig måte.
Nasjonal alkoholstrategi om TSB Ung

Avhengighet som tema i alle avdelinger

Regjeringen vil at somatiske avdelinger etablerer systemer for å identifisere pasienter med underliggende rusproblemer, og at dette følges opp i alle helseforetak. Videre vil de sikre at ansatte i somatiske avdelinger har tilstrekkelig kompetanse om og kunnskap i bruk av anbefalte kartleggingsverktøy for alkoholbruk blant pasienter.

Dette er et sårt etterlengtet fokus. Vi vet at en høy prosent av innlagte pasienter i somatiske avdelinger er innlagt med årsak i rusproblemer. Det kan være fallskader, skader på magesekk eller andre indre organer, voldsskader eller andre forhold utløst av høyt rusbruk. Per i dag kan de fleste være innlagt uten å få spørsmål eller tilbud om hjelp for sitt rusproblem. Gjennom strategien vil regjeringen at det etableres gode systemer og rutiner for samhandling mellom somatiske avdelinger og TSB, og mellom psykisk helsevern og TSB. Dette er gode nyheter!

Nettbaserte behandlings- og kartleggingstilbud

Manges skjuler alkoholproblemer i lang tid. Selv pasienter med store problemer kan vegre seg for å gi korrekte opplysninger i kartlegging og for å søke behandling. Bakgrunnen for dette kan være skamfølelse og/eller frykt for sosiale sanksjoner som  tap av arbeid, førerkort og familierelasjoner.

Strategien beskriver en innovativ løsning på dette når den tar utgangspunkt i muligheten innen teknologisk utvikling. Fagrådet beskrev dette første gang etter en studietur til Nederland i 2019 der store sykehus nettopp hadde gode erfaringer med digitale anonyme hjelpetjenester for avhengighet. 

Nå beskriver strategien tilsvarende at teknologien gir muligheter for å tilby oppfølging på nye måter og gjennom nye kanaler som understøtter og gjør behandling mer effektiv. Digitale verktøy kan øke tilgjengeligheten til grupper som ikke har tilgang på eller ikke ønsker å benytte seg av tradisjonell behandling.

Digitale plattformer gir nye muligheter for å behandle psykiske lidelser og rusproblemer. Å bygge ut digitale tjenester og andre lavterskeltilbud bidrar til nærhet og bedre tilgjengelighet. Med digitale løsninger kan en nå pasientgrupper som har høy terskel for å oppsøke hjelp, eller av andre grunner har utfordringer med å komme i kontakt med hjelpeapparatet (f.eks. reisevei).

Helse og omsorgstjenestene i kommunene

Strategien beskriver også viktige grep for kommunale helse og omsorgstjenester. Regjeringen vil blant annet videreutvikle tverrfaglige og oppsøkende FACT-ung team, oppfordre kommunene til å ta i bruk forebyggende hjemmebesøk for eldre, øke  fastlegenes kunnskap om alkoholproblemer og utvikle verktøy for å håndtere dette.

Les hele strategien ved å klikke her

Vi vil komme tilbake med flere saker om alkoholstrategien. Hovedmålet for regjeringen er å redusere alkoholbruken i befolkningen. WHO og Norge har et mål om å redusere alkoholbruken med ti prosent innen 2025 sammenlignet med 2010.