2017: 247 dødsfall
2016: 284 dødsfall
2015: 288 dødsfall

Andre opioider 
For tredje år på rad var andre opioider enn heroin den hyppigste årsaken bak narkotikautløste dødsfall, viser 2018-statistikken fra Dødsårsaksregisteret. For tredje år på rad tok andre opioider som morfin, kodein, oxycodon flere liv enn heroin. Dette gir hjelpeapparatet nye utfordringer.

Høye forventninger til overdosestrategien
Hovedmålet i overdosestrategien er «en årlig nedgang i antall overdosedødsfall, med en langsiktig nullvisjon». Overdosestrategien er basert på en nullvisjon, slik Stortinget har vedtatt. I tråd med nullvisjonen på trafikkområdet formulerer helsedirektoratet nullvisjonen på overdosefeltet slik: «Vi har en visjon om at samfunnet skal bistå brukere av illegale rusmidler på en slik måte at ingen mister livet av sitt rusmiddelbruk».

Folkehelseinstituttet skriver ;
Med så mange ulike faktorer som påvirker risikoen for dødsfall, er det ikke uventet at antall narkotikautløste dødsfall varierer fra det ene året til det neste uten at dette kan knyttes til en spesifikk årsak, spesielt i enkeltkommuner eller fylker med få dødsfall.


Bruk av ulike typer opiater er farlig og kan få fatale følger. Men det må ikke snike seg inn en aksept for at det "bare er slik" eller det vi tidligere har omtalt som "systemets nummenhet". Det må fortsatt være fullt trykk på å redusere bruk og sikre gode skadereduserende tiltak. Vi har en plikt å redde liv og redusere skade.

Tre hovedgrupper
Folkehelseinstituttet deler narkotikautløste dødsfall inn i tre hovedgrupper:
forgiftningsulykker
selvmord og psykiske lidelser
adferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk

Av de 286 dødsfallene i 2018 var 210 dødsfall forgiftningsulykker, 51 selvmord og 24 dødsfall hvor psykiske lidelser og adferdsforstyrrelse var dødsårsak.

Nye målgrupper
For tredje år på rad var andre opioider enn heroin den hyppigste årsaken bak narkotikautløste dødsfall, viser 2018-statistikken fra Dødsårsaksregisteret.

En gruppe av de som dør av overdose er personer helsetjenestene ikke når gjennom eksisterende tiltak og tjenester. Nyere forskning har vist at blant alle overdosedødsfallene mellom 2003 og 2009, i aldersgruppen 24 – 54 år, er det en gruppe med høyere sosioøkonomisk status enn de andre – som i liten grad var kjent for hjelpetjenestene.

I tillegg er det kartlagt en risikogruppe av folk som sjelden bruker sprøyter og som sjelden eller aldri bruker heroin. Ny kunnskap om nye målgrupper og måter å nå disse på vil være en prioritert oppgave i den nye strategiperioden. Det er en særlig utfordring når en økende andel av de døde i mindre grad har kontakt med de deler av hjelpeapparatet som tradisjonelt har møtt risikogruppene.

Økt gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalderen til de som dør som følge av narkotikautløste årsaker, har økt jevnt fra 36 år i 2006 til 44 år i 2018. I 2018 var gjennomsnittsalderen for menn 43 år og for kvinner 48 år.

Geografiske forskjeller
Hordaland har hatt en stor reduksjon i antall dødsfall. 22 døde i 2018 som er nær en halvering fra 2017. I 2016 døde det 50 i Hordaland. Hvorvidt dette er resultat av det arbeidet som gjort er litt for tidlig å si. Fra Rusakutten i Bergen meldes det om like mange overdoser, men færre med fatalt utfall. Oslo har en liten økning fra 2017 og men færre enn i 2016. Trøndelag opplever det største antall dødsfall på 20 år.