Veilederen åpner for bruk av tvang overfor pasienter som motsetter seg smitteverntiltak.

Veilederen omfatter særlig personer med nedsatt kognitiv funksjon, herunder personer med demens og personer med utviklingshemming i sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap. Folk med rusproblemer er også inkludert. Veilederen redegjør for rettsgrunnlagene for gjennomføring av ulike tiltak overfor personer med og uten samtykkekompetanse.

Ingen egnede hjemler
Fra før foreligger ikke egnede hjemler i helse- og smittevernlovgivningen for gjennomføringen av forskriftsbestemt karantene og isolasjon overfor personer i eksempelvis sykehjem og omsorgsboliger som motsetter seg dette. Når frivillige tiltak ikke fører frem, må tjenestene derfor inntil videre basere seg på nødrettslige betraktninger, eventuelt såkalt “amelding” etter helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) § 9-5 tredje ledd bokstav a.

Helsemyndighetene har delt veilederen inn i fem personkategorier der kategori C nevner folk med rusproblemer spesielt:

Personer som har samtykkekompetanse, det vil si personer som har innsikt i situasjonen, men som likevel motsetter seg tiltaket/helsehjelpen. Dette kan for eksempel være personer med rusmiddelavhengighet eller personer med ulike psykiske lidelser.

De utdyper at dette også inkluderer dem som eventuelt bare unnlater å følge alminnelige hygieneråd til befolkningen. Overfor disse personene må det brukes veiledning/informasjon, dialog/tilrettelegging og alminnelig miljøarbeid, skriver helsedirektoratet.

Det er ikke hjemmel for å gjennomføre tiltak knyttet til sosial distanse ved bruk av tvang, unntatt i nødsituasjoner som gir grunnlag for nødrett. Nødrett inntreffer for eksempel ved atferd med særlig høy risiko for smittespredning.

Tvungen legeundersøkelse
Tvungen legeundersøkelse med testing etter smittevernloven § 5-2, inkluderer innleggelse til undersøkelse og kortvarig isolering. Vilkårene for denne type inngrep er at lege eller kommunelege (smittevernlege) har spurt om frivillig undersøkelse eller tiltak, men at dette er avvist eller blir ansett som nytteløst.

For å gjennomføre tvungen undersøkelse skal vedkommende ha kliniske symptomer/tegn på smitte, eller legen har sikker kunnskap om at vedkommende har vært utsatt for smitte. Testing og eventuell isolering skal være nødvendig for å motvirke smitte. Undersøkelse må kunne skje uten fare, skriver helsedirektoratet. Nekter personen kan smittevernnemnda fatte vedtak om innleggelse til undersøkelse og kortvarig isolering. Slikt vedtak kan bare fattes for opptil syv dager av smittevernsnemnda.

Det er ikke hjemmel i helse- eller smittevernlovgivningen for bruk av tvang for å gjennomføre isolasjon utenfor sykehus eller annen godkjent institusjon, unntatt i nødsituasjoner som kan gi grunnlag for bruk av nødrett. Nødrett innebærer her å drøfte saken med kommunelege/kommuneoverlege, og dokumentere vurderinger, beslutninger og gjennomføring av tiltak i journal.

Eventuelle søknader om godkjenning som institusjon etter smittevernloven § 5-4 tredje ledd kan sendes til askrise@helsedir.no. E-posten merkes med Helsedirektoratets saksnummer 20/9714.

Tvungen isolering
Tvungen isolering etter smittevloven § 5-3, i sykehus eller annen godkjent institusjon, er aktuelt først når sykdommen er påvist. Vilkårene for tvang er igjen at frivillig isolasjon skal være forsøkt, eller en mener det er overveiende sannsynlig at dette ikke fører frem.

Helsemyndighetene understreker at det må være overveiende sannsynlig at andre ikke vil bli smittet dersom isolering ikke iverksettes, og tvangsisolering skal være den klart mest forsvarlige løsningen ut fra faren for smitteoverføring og den belastningen som tvangsinngrepet kan medføre.

Framgangsmåten ved tvungen isolering er at kommunelegen utformer begjæring om tiltak og redegjør for omstendighetene, og sender dette til smittevernnemnda med kopi til fylkesmannen, les mer informasjon ved å klikke her.

Vedtak om innleggelse for isolering i inntil tre uker fattes av smittevernnemnda. Ved nytt vedtak kan isoleringstiden forlenges med opptil seks uker om gangen.

Hastevedtak kan benyttes av kommunelegen dersom vilkårene om hensyn til smittevernet og åpenbar fare for smitteoverføring, er tilstede. Kopi av hastevedtaket skal sendes til smittevernnemnda så raskt som mulig. Når det er truffet tvangsvedtak, kan kommunelegen om nødvendig kontakte politiet for å få oppsporet en smittet person eller få brakt vedkommende til sykehus.

Gjennomføring av isolasjonen skjer sykehus eller annen godkjent institusjon som vil føre til så kortvarig isolering som mulig.

Les hele veilederen ved å klikke her