Den midlertidige forskriften innebærer blant annet at enkelte pasientrettigheter helt eller delvis ikke gjelder i det tidsrommet forskriften er i kraft.

Rett til vurdering

Spesialisthelsetjenesten har fremdeles plikt til å informere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, men svarfristen er utvidet fra 10 til 30 virkedager.

Fristbrudd

For fristbrudd innebærer de midlertidige endringene følgende:

  • Spesialisthelsetjenesten har ikke plikt til å fastsette en frist
  • Spesialisthelsetjenesten har ikke lenger plikt til å varsle Helfo om fristbrudd
  • Pasienten kan ikke varsle fristbrudd selv
  • Pasienten har ikke rett til å få helsehjelp innen en fastsatt frist
  • Pasienten har ikke rett til et alternativt tilbud ved fristbrudd

Som en konsekvens innebærer det at rett til fornyet vurdering og rett til individuell plan (§ 2-3 og 2-5 i pasient- og brukerrettighetsloven) ikke gjelder.

Fritt behandlingsvalg

Retten til å benytte ordningen Fritt behandlingsvalg er uendret for pasienter innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling og psykiske helsevern. Innenfor somatisk helsevern er den fjernet.

Begrunnelse

Den begrunnelsen som Helse- og omsorgsdepartementet bruker, er at i forbindelse med koronapandemien, må spesialisthelsetjenesten kunne styre pasientflyten og benytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte.