Våren 2015 ga Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo ut en bok med tittelen "Tverrfaglig gatenært rusarbeid, - metoder 24sju". Boken gir praksisnære beskrivelser av dilemmaer, spenningsfelt og måter å manøvrere på i møte med et bredt register av personer i uvanlig krevende livssituasjoner. Under lanseringen av boken fikk tiltaket gode tilbakemeldinger både fra nestleder i FHN Torstein Bjordal og fra avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet.

24sju er en av flere lavterskeltiltak der målgruppen kan beskrives som en gruppe som har store skader etter langvarig rusmisbruk, ofte i forlengelsen av store tap, omsorgssvikt, overgrep og utenforskap fra tidlig i livet. Personene har gjerne en lang tiltakshistorie med gjentatte brudd, feilbehandling, underdiagnostisering og mangelfullt tjenestetilbud. Målgruppa er nærmere bestemt mennesker med alvorlig rusavhengighet i kombinasjon med somatiske så vel som psykiske lidelser, ofte preget av dårlig allmenntilstand og langvarige sosiale problemer som fattigdom, ustabile boforhold, prostitusjon og kriminalitet.

24sju har siden oppstarten i 2009 hatt i oppdrag å bidra til bedre helse og økt sosial inkludering for de mest utsatte rusavhengige som oppholder seg i Oslo sentrum. På Fagrådet -Rusfeltets hovedorganisasjons nasjonale rusfagkonferanse 22.-23- september kommer leder av 24sju Kirsten Frigstad sammen med lege Sverre Eika og psykiater Kirsti Bergem for å snakke om medisin som metode. Kirsten Frigstad er som kjent også leder av Fagrådet.

Det er fortsatt noen få dager igjen til påmeldingsfristen til årets nasjonale rusfagkonferanse.