En engasjert leder, John Gunnar Liknes (bildet h.) beskrev fleksible tilbud med tydelig ansvarsplassering. - Kompleksiteten må vi aldri slutte å snakke om, sa Liknes. -Men tyngden bør ligge mindre på rus og mer på røyking, somatisk helse og ernæring. Det er her vi kan hente ut de store helsegevinstene!

Gjør det som virker
Karmøy kommune med sine 42 000 innbyggere hadde hele 11 overdosedødsfall i 2001. Dette førte til en storsatsing på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og boliger. Satsingen har gitt store endringsmuligheter for folk og Karmøy har i dag over 100 personer i LAR. Overskriften er en realistisk og pragmatisk tilnærming tilpasset individuelle behov. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er også svært positivt forteller Liknes og understreker at tilbudet har blitt mer differensiert og med større kapasitet enn tidligere.

Karmøy DPS er eksempelvis tilstede på lavterskeltilbud hver tirsdag pluss besøker boligfellesskapene for ROP-pasienter. De er også fleksible med hjemmebesøk for øvrige brukere. -Vi har ingen store konflikter lenger rundt behandlingstilbudene forteller Egil Atle Bremnes (bildet v.) styremedlem i Fagrådet og avdelingsleder for Mottak og oppfølgingssenteret.

90 årsverk
Over 700 personer får tjenester gjennom Rus og psykisk helsetjenesten på Karmøy. 90 årsverk bemanner rus og psykisk helsetjeneste som består av Mottak og oppfølgingsenteret, nattpatruljen, fem ulike tilbud for ROP-pasienter, tre store avdelinger knyttet til ulike geografiske områder og ulike typer boliger. Det er gjennomført "en dør inn". Oppsøker du Mottak og oppfølgingsenteret og presenterer et rusproblem får du umiddelbart en ruskonsulent og hjelp videre. Tilbudene er ikke delt på kjønn eller organisert etter diagnoser. Tilnærmingen er hva personen som kommer trenger og ønsker. Ansvar for både rus, psykisk og somatisk helse er i samme avdeling. - Dette gir færre grensesnitt og mer helhetlig tilnærming, sa Liknes.

Drømmen er å kunne tilby flere aktiviteter og et mottakssenter med større åpningstid. Karmøy har like fullt tilbud 24-7 og nattpatruljen tar oppdrag fra alle avdelingene. Avdelingene samarbeider med NKS pårørendesenter, Frelsesarmeen, Røde Kors og Karmsund ABR. Med økt innsats ser de at folk får bedre helse og at målgruppen blir eldre. Gjennomsnittsalderen er eksempelvis 7 år høyere i 2018 enn for ti år siden.

Unike botilbud
Karmøy har flere unike botilbud. Styret besøkte Pilehagen botilbud med 14 adskilte boenheter. Tilbudet har en omvendt holdning enn det som vanligvis møter brukergruppa. Her blir du aldri kastet ut. Alt er tilrettelagt på brukernes premisser samtidig som de ansatte prioriterer ernæring og gode helsetiltak høyt.

Fagrådet takker for gjestfrihet og inspirerende samtaler.

Fagrådet har styresamling i Haugesund/Karmøy hvor vi legger planer for aktiviteter og møteplasser i 2018.