Luke 7 er Mottak-, Motivasjon- og Oppfølgingssenter RUS (MMO-senter) i Skien kommune. Senteret ble startet opp i 2019, men Skien kommune har vært medlem i Fagrådet siden 1997. Fagrådet har mange kommunale tiltak og enheter som medlemmer, flest fra de store kommunene. 

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

MMO-senter Skien kommune:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Vi startet i 2019 ett MMO-senter for mennesker med rusutfordringer. Tanken var at de som strever med rus skal ha én dør inn i hjelpeapparatet. Veien inn skal være lavterskel, og her er det bare å komme og be om hjelp, eller å sende en enkel søknad som ligger på våre hjemmesider. Vi har ingen ventetid.

Vi har skapt en senter som tilbyr hjelp i alle ledd av tiltakskjeden, fra forvern til ettervern.

Senteret har 25 ansatte, og er delt inn i ulike team; 

  • Lavterskel/LAR(alt fra samtaler, sårstell, oppsøkende virksomhet, og utlevering av LAR-medisiner
  • Rusteam (ruskonsulenter som jobber systematisk før, under og etter behandling)  
  • MO- team (jobber mer praktisk rettet sammen med bruker)
  • Aktivitetsgruppa (aktivitet som metode, yoga/stressmestring, svømming, og ulike treningsformer/ aktiviteter, gatelagsfotball (samarbeid med Odd fotballklubb)
  • Ungprosjektet (daglig tilbud til unge mennesker fra 16-25 år med rusutfordringer)
  • Miljøpatruljen (tilbyr ulike arbeidsoppgaver til de som ønsker det) 
  • Opp & Jobb (samarbeidsprosjekt mellom MMO-senter Rus, NAV og GREP, som har som mål å gi unge mennesker med rusutfordringer et daglig tilbud, og videre mulighet for jobb/utdanning) 
  • Rusfritt Hus (bolig for de som trenger noe mer en ordinær bolig etter behandling)

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Vi er mest fornøyd med å ha skapt et senter som er bredt sammensatt av ulike fagdisipliner som alle har høy rusfaglig kompetanse, og som bidrar til at mennesker med rusutfordringer i Skien kommune har mulighet for å få hjelp i alle faser av livet. Veien inn er lavterskel, slik at vi når flest mulig.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Vi har startet mange ulike prosjekter og tiltak de siste årene, og nå er tiden inne for å konsolidere.

Nå har vi et senter som har noe å tilby til de aller fleste, og dette ønsker vi å bevare. Samtidig ønsker vi å jobbe videre for å utvikle fagligheten, samt sørge for at klientene våre får best mulige tjenester i fremtiden.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere ha tatt tak i først?

Om vi var kongen av rusfeltet ville vi frontet den boligsosiale utfordringen vi har i kommunen, samt ellers i vårt vidstrakte land.
Flere tilpassede boliger i ulike nivåer, med mulighet for å kvalifisere seg og diskvalifisere seg innenfor de ulike nivåene. Alle skal ha en bolig uansett funksjonsnivå, men hver bolig må være tilpasset hver enkelt sin evne til å bo.

I tillegg må vi tørre å tenke ukonvensjonelt om vi skal ha en positiv endring som betyr noe innen rusfeltet. Om vi ikke fokuserer på tidlig intervensjon vil antallet vi skal prøve å hjelpe i voksen alder være det samme, eller øke. Vi tenker at flere etater må jobbe tverrfaglig, og multisystemisk for å hindre skjevutvikling hos barn i risikosonen fra tidlig alder. Det nytter ikke å bare ha et individfokus. Vi i må jobbe mye bredere, mer systemisk med nettverk og over lengre tid. Dette er forebyggende, men koster mye, og er vanskelig å måle. Med andre ord ikke lett å selge inn til politikere.

Vi ville også satt fokus på skoleverket og hvordan dette er med på å danne utenforskap. Alle bør ikke presses gjennom ett ordinært skoleløp. Det burde tilrettelegges helt annerledes, der veien til utdanning også kan gå gjennom ren praksis. Skole er ikke for alle, men alle burde få en reell mulighet til å lære seg et fag uten for mye rammer og teori. Vi har ikke lenger alle de mulighetene vi hadde før, for de som ikke passet inn i skole. Vi ser at veldig mange av de som sliter med rus hadde store problemer med å tilpasse seg skolen sin rigiditet, og dette må vi gjøre noe med.

Til slutt vil vi ønske alle som jobber innenfor rusfeltet en god jul og et godt nytt år.