Luke 4 i årets julekalender er Psykisk helse- og rustjenester ved Molde Kommune. Dette er en enhet som driver tilrettelagte botilbud, dag- og aktivitetstilbud og individuell oppfølging av mennesker som har problemer med å mestre hverdagen på grunn av psykiske problemer og rusavhengighet.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge, i tillegg til å representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper både kan inspirere og engasjere.

 

Psykisk helse- og rustjenester ved Molde Kommune:

Hva bør andre i rusfeltet vite om dere?

 • Molde Kommune har siden tidlig 2000 aktivt utviklet og prøvd ut en rekke rustiltak i takt med behov. (og i nært samarbeid med TSB, Nav, nabokommuner osv.)
 • Vi har kompetente dedikerte medarbeider, og flere har jobbet i enheten med målgruppen i over 10 år.
 • Gitt ut håndbok: Rusfrihet og nettutgave Rusfri! – Håndbok for en rusfri hverdag
 • Lavterskeltilbudet rus er godt etablert som vi har hatt i over mange år. I 2021 ble det oppsøkende helsetilbudet vårt utvidet med å tilby tjenester fra vår bobil. 
 • Vi har innhentet ideer, inspirasjon og kompetanse gjennom besøk av flere ulike tiltak både i og utenfor landegrensa (Danmark og Sverige), og erfarer at en alltid er velkommen på besøk både hos små eller store kommuner.
 • Vi ønsker gjerne videreutvikle og etablere nye bekjentskaper med andre kommuner eller tiltak som har lyktes med gode forløp og eller ønsker dialog for erfaringsdeling.
 • Vi er liker godt samarbeidet vårt med MFK om Gatelaget.
 • ruspolitisk-handlingsplan-2020-2024-2.pdf (molde.kommune.no)

 

Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i 2022?

 • Tiltaket vårt: Ettervern rus, som har ekstra fokus på aktivitet, arbeid og tilpasset oppfølging for den som har fullført eller fullfører rusbehandling.
 • Nyopprettet miljøvaktmester stilling, et samarbeid mellom Molde eiendom, Nav og oss. Hvor målgruppen er sosialt vanskeligstilte, psykisk syke, ROP-pasienter og sosialt isolerte beboere som bor i egen bolig, med søkelys på nettverk og nabolag.
 • Aktivitetshuset – – for deg som er bosatt i Molde kommune, og har en psykisk helse- eller rusutfordring
  At arbeidet med håndbok for pårørende snart er klar for publisering.
 • At vi har utarbeidet felles Handlingsplan mot overdoser sammen med Kristiansund og Ålesund kommune.
   

2023 står for døren – hvilke prioriteringer har dere for det kommende året?

 • Videreutvikle og implementere Miljøvaktmester- tilbudet.
 • Videreutvikle andre eksisterende tilbud i kommunens ROP team, slik som Lavterskel- og helsetilbudet i Bobilen og Aktivitetstilbud for målgruppen.
 • Opplæring og øving av ulike samtalemetoder slik som Motiverende Intervju.
 • Etablere fast ukeplan til alle medarbeiderne for struktur og forutsigbarhet.
 • Fortsette utviklingen og tilby MOVE rusbehandling – strukturert tilbud til flere ungdom.
   

2023 blir reformenes år i rusfeltet, sier regjeringen – hvis dere var kongen av rusfeltet, hva ville dere tatt tak i aller først?

 • Styrket aktivitet- og arbeidstilbudene til personer med ROP lidelser
 • Styrket oppfølgings –og behandlingstilbud for de med ruslidelse samtidig med personlighetsforstyrrelse i Spesialisthelsetjenesten og i kommunen.
 • Styrket arbeidet med å nå ut til flere med alkoholproblem eller alkoholavhengighet, spesielt damer.