Luke 23 i årets julekalender er Stavne Trondheim KF. Dette er en tradisjonsbærer av tiltak rettet mot de av Trondheims innbyggere som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet. Stavne har rundt 60 ansatte med høy kompetanse innen flere fagområder, og har vært medlem hos oss i Fagrådet i hele ti år.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge, i tillegg til å representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper både kan inspirere og engasjere.

Stavne Trondheim KF:

Hva bør andre i rusfeltet vite om dere?

På Brygga er deltakerne selv med å utvikle tilbudene de har behov for. Vi tilbyr blant annet hjelp med å få og beholde arbeid eller skoleplass, samtaler, ulike grupper, økonomisk rådgivning, mestring av hverdagsliv, bolig m.m. Vi har åpent på dag og kveldstid samt annenhver helg. Felles måltider, sosialt samvær og ulike aktiviteter er viktig i vår hverdag. 

Brygga driftes av Stavne Trondheim KF på oppdrag fra Trondheim kommune. Formålet vårt er å gi tilbud om arbeidsrettet rusbehandling til personer som er/ har vært i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og deres pårørende. Vårt mål er å hjelpe den enkelte til å leve ønsket liv i ordinært arbeids- og samfunnsliv.

Vi legger vekt på å gi alle tilgang til ulike selvhjelpsverktøy slik at man står best mulig rustet til å håndtere ulike utfordringer også senere i livet.

Vi forsøker å jobbe recoveryorientert og benytter oss blant annet av fellesskap som metode, KAT, KIB, KID,HAP, SE (somatic experience), NADA, kunstterapi, ulike kartleggingsverktøy, og individuell jobbstøtte (IPS).

For å sikre at våre tilbud er tilpasset deltakernes behov gjennomfører vi årlige brukerundersøkelser og vi benytter FIT som tilbakemeldingsverktøy.

Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i 2022?

Vi er veldig fornøyde med at politikerne i Trondheim har tatt ansvar og sikret fast finansiering av  Brygga over kommunalt budsjett. HURRA! Dette etter mange års usikkerhet rundt årlige prosjektfinansieringer og dermed utfordringer rundt å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse i tiltaket. Sammen med våre deltakere og pårørende kan vi etter mange års kamp puste lettet ut i visshet om at grunnbemanningen er sikret. 

2023 står for døren – hvilke prioriteringer har dere for det kommende året?

Vi vil fortsatt ha fokus på å hjelpe flest mulig ut i lønnet arbeid slik at man kan forsørge seg selv og sin familie.

Vi skal i tillegg utvikle et tilbud for pårørende. Dette både med utgangspunkt i pårørendes egne behov samt styrke deltakernes mulighet til å bidra med og benytte seg av ressurser i egne pårørende nettverk.

2023 blir reformenes år i rusfeltet, sier regjeringen – hvis dere var kongen av rusfeltet, hva ville dere tatt tak i aller først?

Det første vi ville tatt tak i er å legge inn offentlige drivere for utvikling av tverretatlige tjenester for personer med behov for samtidighet i rehabiliteringsprosesser over tid. Dette med fokusområde arbeid og helse. Vi ville blant annet fått NAV til å ta større ansvar for det økende antallet unge uføre, men også uføre som ønsker å komme i arbeid. Dette med innsatsområder utover individuell jobbstøtte.

Vi vet at det nytter. I 2021 var 91,5 % av Bryggas 118 deltakere i et samtidig forløp mellom rehabilitering og hjelp til å få og beholde arbeid/ skoleplass. 

Vi ønsker alle i rusfeltet en riktig God Jul og et Godt Nyttår!