Luke 21 i årets julekalender er Back in the Ring (BITR). BITR ble medlem hos oss i Fagrådet for godt og vel to år siden, og er et nasjonalt tilbud som tilbyr yogaklasser, aktiviteter, arbeidstrening, utdannelse og fordypning i yoga. BITR retter seg spesielt mot rusavhengige, innsatte og alle dere som ønsker å gjøre et comeback i livet.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge, i tillegg til å representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper både kan inspirere og engasjere.

BITR:

Hva bør andre på rusfeltet vite om dere?

Back in the Ring (BITR) er et aktivitetstilbud for rusavhengige og innsatte. Vi har ukentlig undervisning i yoga, samtalegrupper og aktiviteter i over 20 byer og 16 fengsel. Vi fanger opp mennesker i glippsonen etter behandling og soning og tilrettelegger slik at våre deltagere kan oppleve mening, mestring og glede i hverdagen. Vi jobber aktivt med ca. 600 deltagere i året, har 2,2 årsverk og 20 tidligere deltagere som jobber innad i prosjektet og underviser yoga, veileder andre og viser veien ut av rus og kriminalitet. 

Vår viktigste metode er yoga. Ikke bare strekk-og-tøy som en form for trening, men også pust og meditasjons øvelser. Dette skaper nærhet til et indre landskap. Hvordan man bedre kan forstå sitt eget sinn, handlings- og reaksjonsmønstre. Vi er opptatt av klarhet og større bevisstgjøring rundt hvordan vi har det som mennesker på et eksistensielt plan. Aktive hverdagsrutiner man tar tak i for å skape positive opplevelser av liv i hverdagen. 

BITR er opptatt av verdier og har 12 grunnsteiner. Disse omhandler positive leveregler, innstillinger til livet og hvordan vi er mot andre. Vi er opptatt av en større tilstedeværelse i livets små øyeblikk og å bygge opp en indre styrke i våre deltagere. Slik kan de stå bedre rustet til å møte livets mange utfordringer. 

Yoga handler om å møte seg selv. Å kunne kartlegge, forstå og å gi slipp på traumer, uro, stress og angst som preger oss som mennesker. Å skape en indre trygghet og ro, å bli glad i deg selv, å kjenne kjærlighet til andre og å bli mer varsom for hvor sårbare vi er som mennesker. Det er lett å gå seg vill.

Handling og ansvar er hovedfokus i BITR. Det som leder til en positiv forvandling og løfter oss som mennesker. Daglige gjøremål som gjør hverdagen litt enklere. Får vi det bedre med oss selv på innsiden er sjansen for tilbakefall mindre. 

Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i 2022?

Vi har fått på plass en bedre struktur. Utviklet og profesjonalisert oss på mange områder. Våre deltagere er vår største ressurs, styrke og stolthet. Endringen i dem, styrken de formidler og hvordan de viser vei for andre er alltid vår største glede. 

Takket være kraften og endringen i våre deltagere har vi blitt mer synlige det siste året. Høsten 2022 ble vi invitert hele fire ganger på Stortinget for samtaler med politikere som var nysgjerrige på oss og vårt arbeid. Det føles ganske stort når vi har vært ”underdogs” i 10 år og mange aldri har tatt oss helt på alvor. Vi har fått et tettere samarbeid med rus- og kriminalomsorgen i mange av de større byene. 

Vi er stolte av å ha undervist ca. 50 klasser i uken gjennom hele året, utdannet nye yogalærere, gjennomført nasjonale samlinger, gått pilegrimsvandringen, sørget for arbeidstrening og opplæring av deltagere. 20 BITR lærere fikk opplæring i Flux-Dialog modellen og ble sertifiserte som lærere i metoden. Mange tidligere deltagere som har hatt vanskeligheter med å skrive og å utrykke seg, holder nå innlegg og presentasjoner om yoga og våre grunnsteiner for det offentlige hjelpeapparatet, behandlingsinstitusjoner, fagfolk, næringslivet og private stiftelser. 

BITR har i 2022 fått støtte av FERD. Tre deltagere fikk delta på kurset Impact Startup. Dette har bedret både forståelse og effektmåling av arbeidet vårt.

I en brukerundersøkelse med 120 deltagere i sommer, kommer det tydelig fram at 85 % sier yoga hjelper dem i å holde seg rusfrie. 88 % opplever en ny følelse av mestring og 91 % en bedre emosjonell og mental stabilitet i hverdagen. Det er inspirerende og oppløftende i vårt videre arbeid.

2023 står for døren – hvilke prioriteringer har dere for det kommende året?

Vi skal få på plass en større forutsigbarhet og trygge driften til stiftelsen på lang sikt. Etter 10 år med å overleve fra hånd til munn, er vi helt avhengige å ansette flere i nøkkelposisjoner. 

Vi ønsker oss et tryggere arbeidsmiljø og å kunne ansette flere av våre lærere som pr nå fakturerer for timer. Samtlige lærere legger ned en solid jobb og følger opp en utfordrende målgruppe med besøk, samtaler, klasser og aktiviteter. Det legges ned utallige arbeidstimer av deltagere som hjelper til som frivillige erfaringskonsulenter. Mange av disse fortjener lønn for all jobben de gjør.  

 

 

 

2023 blir reformenes år i rusfeltet, sier regjeringen – hvis dere var kongen av rusfeltet, hva ville dere tatt tak i aller først?

Om vi var ”kongelige”, skulle vi invitere alle frivillige organisasjoner og det offentlige til et «Samhandlingsmøte». Der skulle vi sørge for et tydelig overblikk over de ulike aktørene innen feltet. Hvilke utfordringer de har, hvordan de jobber og hvordan vi kan lykkes med et rikere samarbeid og hvordan vi kan oppnå en bedre synergieffekt overfor den krevende målgruppen vi jobber med.

Vi skulle strekt ut en hånd til næringslivet. Gitt insentiver til å få på plass avtaler der brukere som har vært utenfor arbeidsmarkedet lenge, får sjansen til å komme inn i lønnet arbeid med subsidier fra enklere og mer forutsigbare støtteordninger. 

Vi skulle utført grundige brukerundersøkelser med fokus på kartlegging av de ulike behandlingsmetodene. Fått større innblikk i hva som fungerer bra og mindre bra. Vi tror det er viktig med variasjon, men også en klarere forståelse av hva brukerne faktisk ønsker seg og hvilke konkrete behov de har. Ikke minst kartlegge hva som fungerer bra og mindre bra, ut fra brukernes ståsted.

Vi ville definitivt rettet større fokus mot forebygging av sårbare grupper. Fått de i aktivitet, la de oppleve mestring, tilhørighet og trygghet, glede og personlig innsikt. Å få tilbake troen på seg selv, følelsen av at alle har noe å bidra med til samfunnet.

Vi skulle gjort rusproblematikken mer synlig i det offentlige rom. Satt søkelys på de mange grunner hvorfor folk velger å ruse seg, hva som ligger bak og hva de faktisk ønsker eller håper å oppnå. Sammen skulle vi utarbeidet nye metoder som hjelper mennesker å bedre forstå seg selv, ta større ansvar og viktigheten av oppløftende fellesskap. Vi skulle synliggjort hvordan rus lett blir en flukt fra oss selv og fjerner oss fra de indre, nære, stødige opplevelsene. Vi skulle tydeliggjort med eksempler hva det vil si å komme nærmere seg selv og en bedre forståelse av andre. I kontrast til det motsatte, å miste seg selv og å gå seg vill i egoets labyrinter.

Avslutningsvis skulle vi også skapt mer oppmerksomhet rundt hvor utfordrende det kan være å leve, hvor vanskelig det til tider er å holde fokus og å finne glede i øyeblikket. Hvordan de fleste mennesker erfarer å komme til kort på jobb, i familien og i relasjon til venner, og hvordan angst, uro, usikkerhet, rastløshet og dårlig selvfølelse er en del av de fleste menneskers hverdag.