Luke 17 i årets julekalender er Nasjonal Kompetansetjeneste TSB. Dette er et av Fagrådets nyeste medlemmer, og er en av flere nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten som skal sørge for at pasientbehandling blir bedre, tryggere og mer effektiv gjennom å utvikle og spre kunnskap og kompetanse innenfor hver sine helsetema eller helsefagområder.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge, i tillegg til å representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper både kan inspirere og engasjere.

NK-TSB:

Hva bør andre i rusfeltet vite om dere?

Vi i Nasjonal kompetansetjeneste TSB formidler kunnskap om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og er en arena for nettverk. I vår nettportal tsb.no finner du informasjon om TSB og ressurser til bruk i behandling, kompetanseheving og fagutvikling.

Oppdraget til NK-TSB er å utvikle og heve kvaliteten på spesialisthelsetjenester til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk i hele landet. Dette skal gjøres ved å spre kunnskap og kompetanse til alle som tilbyr utredning og behandling. Vi jobber gjennom tre hovedsatsninger for å sikre gode og likeverdige tjenester og unngå uønsket variasjon. 

Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i 2022?

Vi er veldig fornøyde med at våre strategiske satsninger oppleves nyttige. Vi har et særdeles godt samarbeid med klinikere, brukere, ledere og forskere i hele landet. Sammen utvikler vi og forsterker tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

Våre hovedsatsninger er:

Kartet over TSB i Norge - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

I 2022 har vi beskrevet alle TSB tjenester i hele landet, geografisk beliggenhet, organisasjon, struktur, bemanning, behandlingstilbud til målgruppene. Alt dette er samlet i et interaktivt kart hvor man kan klikke seg rundt for å se hva som finnes hvor. Alle henvisningsmottak er presentert og i kartet presenteres det også nasjonal status for viktige tilbud innenfor TSB, som for eksempel brukermedvirkning, akutte tjenester, tvang i TSB og mye mer.

TSB-skole for felles faglig plattform - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

I 2022 har vi kommet godt i gang med å bygge en struktur for varig kunnskapsdeling og systematisk kompetanseutvikling: TSB-skolen. Gjennom digitale kurs og læringsaktiviteter blir ny og eksisterende kunnskap tilgjengelig for alle i TSB. Målet er at dette fagfeltet skal kunne definere et felles kunnskapsgrunnlag for å yte god pasientbehandling. Nyansattkurset Ny i TSB Ny i TSB - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)er allerede tatt av over 1000 medarbeidere og vi er godt i gang med å lage nye e-læringskurs både på akuttbehandling/overdose, miljøterapi og legemiddelassistert rehabilitering,

TSB-lederressursen - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Som en del av TSB-ledernettverket får du tilgang til lederressurser, informasjon, kunnskap og mulighet for erfaringsdeling om ledelse i TSB. Linjeledere på alle nivåer er velkommen til å delta, enten man er leder i et helseforetak eller hos privat aktør. Vi arrangerer nettverksgrupper ledet av en erfaren mentor og nettmøter i tillegg til den årlige TSB-lederkonferansen. Vi utgir også lederbrev 8 ganger i året som alle kan abonnere på.

2023 står for døren – hvilke prioriteringer har dere for det kommende året?

Først og fremst vil vi fortsette arbeidet med våre satsninger. Kartløsningen skal oppgraderes med nye funksjonaliteter som gjør den enklere å bruke, og hvilke behandlingsmetoder som er i bruk rundt om i landet skal vises frem. TSB-skolen produserer mye nytt opplæringsmateriell og har for eksempel oppdrag fra Helsedirektoratet om implementering av overdosekapittelet i pakkeforløp TSB i samarbeid med den nasjonale kompetansetjenesten for prehospitale tjenester. Vi er også glade for å ha fått oppdrag om implementering av den reviderte LAR retningslinjen. Vi skal lansere en e-læring om miljøterapi i TSB og har flere ideer til konkrete kurs. Vi arbeider altså med å få på plass en mer systematisk kompetanseheving i samarbeid med de ulike aktørene.  

Nasjonal kompetansetjeneste TSB er opptatt av fremtiden og har startet et samarbeid med inFuture om tema «Rus og avhengighetsbehandling i 2035». Dette blir et viktig arbeid som skal skje i samarbeid med et stort antall aktører og interessenter. Det er også tema for arbeidet i Ledernettverket i 2023 og hovedtema på konferansen i 14. – 15. september 2023.

2023 blir ellers et avgjørende år for om satsningene beskrevet over kan fortsette etter årets utgang. Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at alle landets nasjonale kompetansetjenester skal avvikles etter 5 eller 10 års drift. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har dermed sitt siste driftsår i 2023. Vi mener at våre satsninger er viktige for alle dere som bruker dem til å forbedre kvaliteten på pasientbehandlingen. Vi arbeider derfor for å skape oppslutning om en alternativ organisering som gjør det mulig å fortsette med satsingene. Vi mener det er viktig at dette arbeidet koordineres og driftes samlet for å sikre likeverdige helsetjenester og en god og samlet utvikling av TSB.

2023 blir reformenes år i rusfeltet, sier regjeringen – hvis dere var kongen av rusfeltet, hva ville dere tatt tak i aller først?

Vi ville sørget for at det var lett tilgjengelig og godt oppdatert informasjon om behandlingstilbudet i TSB i hele landet. Alle ledere i TSB har ansvar for å sikre at samtlige ansatte har nødvendig kunnskap og kompetanse til å sikre behandlingsvirksomheten i sine avdelinger. Vi ville sørget for at de hadde gode hjelpemidler og tilgjengelig opplæringsmateriell og brukte systematiske verktøy for følge opp alle tiltak. Vi ville sørget for å etablere og drifte ulike arenaer for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal virksomhet. Alt dette kan skje når vi sikrer en videreføring av ressursene i det samlede miljøet som nå utgjør nasjonal kompetansetjeneste TSB.