Luke 17 er ARA Sørlandet Sykehus HF og er Fagrådets nyeste medlem. ARA Sørlandet sykehus har drevet forskning på rusfeltet gjennom egen forskningsavdeling. 

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

ARA Sørlandet Sykehus HF:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Sørlandet Sykehus HF har organisert det tverrfaglige rusbehandlingstilbudet i en egen gren av virksomheten, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). Avdelingen er underlagt Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH).

ARA har selvstendig ansvar for avgiftning, poliklinikk – herunder LAR-behandling, utredning, døgnbehandling og ambulant tjeneste – FACT RUS.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

Vi er fornøyde med at vi gjennom året har klart å opprettholde tjenestetilbudet samtidig som vi fortsatt er i en pandemi. Samtidig har vi klart å sette i gang viktige prosesser for modernisering og utvikling av tjenestetilbudet vårt.

Vi er veldig fornøyde med at vi, sammen med pårørendeorganisasjoner og Lærings- og mestringssentrene (LMS) i Agder, har utviklet og driftet felles mestringskurs for pårørende. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på disse kursene og vi har måtte sette opp flere ekstrakurs for å dekke etterspørselen.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Den negative utviklingen i antall overdosedødsfall – og innføringen av nytt pakkeforløpskapittel akuttbehandling og oppfølging etter overdose - legger føringer for hvilke satsningsområder vi har foran oss i 2022. I Sørlandet sykehus har foretaksledelsen tatt denne ballen, og nyttårsforsettet vårt er at pasientene både skal få god hjelp «on-site» ved overdose og motta nødvendig oppfølging i etterkant.

Arbeids- og kostnadsfordeling mellom kommunehelsetjeneste og sykehus rundt LAR utlevering er fortsatt for lite konkret beskrevet i føringene. I 2022 har vi som nyttårsforsett, med drahjelp av Helsedirektoratet, som mål å bli omforente med kommunene om dette.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Gjennom kongelig dekret ville vi ha lukket for nyetableringer i Helfo sin Fritt behandlingsvalgsordning. 

Samtidig hadde vi satt i gang en prosess for å revidere hele denne ordningen.