Luke 10 er Avdeling Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB), Klinikk for Psykisk helse og Rus, Helse Møre og Romsdal HF (HMR). Dette er ett av våre etter hvert mange medlemmer fra offentlige rusbehandlingsavdelingene. De som har vært med en stund husker Ålesund behandlingssenter som Vestmo og Molde behandlingssenter som Veksthuset i Molde.

Siden julekalendere bare inneholder 24 luker, har vi gjort et utvalg som skal representere både by og land i Norge og også representere mangfoldet blant våre medlemmer. Vi har stilt virksomhetene fire spørsmål som vi håper kan skape både refleksjon og inspirasjon.

Avdeling TSB HMR:

Hva burde folk i rusfeltet vite om dere?

Avdelingen tilbyr et helhetlig og tverrfaglig pasientforløp som omfatter hele behandlingskjeden - fra akutt- til langtidsbehandling.

Avdeling for TSB består av fem kliniske seksjoner: 

 • I Ålesund har vi seksjon for avrusning, seksjon for korttidsbehandling og en seksjon for poliklinikk.
 • I Molde har vi en seksjon for langtidsbehandling og en seksjon for poliklinikk. Sistnevnte har også et eget team lokalisert i Kristiansund. I tillegg har avdelingen en seksjon med ansvar for drift- og fagstøtte.

Virksomheten er forankret i lov om spesialisthelsetjeneste, lov om helsepersonell, lov om pasient- og brukerrettigheter, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om gjennomføring av straff § 12.

Avdeling TSB tilbyr behandling til rus- og spillavhengige over 18 år. Innleggelser skjer som oftest frivillig etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-12. Avdelingen tilbyr utredning, behandling og oppfølging til følgende:

 • Personer med skadelig bruk og/eller avhengighet til rusmidler
 • Personer med legemiddelavhengighet
 • Personer som bruker anabole androgene steroider (AAS)
 • Personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Personer med pengespillavhengighet
 • Pårørende til personer med både spille- og rusmiddelavhengighet
 • Gravide med rusmiddelavhengighet
 • Personer med rusmiddelavhengighet i kombinasjon med mindre alvorlige psykiske lidelser (ROP-lidelser)
 • Tvang etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-2, § 10-3 og/ eller § 10-4
 • Pasienter som er underlagt straffegjennomføringsloven, etter §§ 12 og 16, samt narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
 • Innsatte i Hustad fengsel ved Rusmestringstiltak (RMT) 
 • Innlagte i somatisk avdeling ved Kristiansund, Molde og Ålesund sykehus med fare eller har utviklet en rusavhengighet
 • Samtidig behandling for etablerte par

Faglig forankring:
Vi ser rus- og spillavhengighet som en sammensatt lidelse som ofte medfører gjennomgripende livsproblem. Avhengighet involverer en gjensidig interaksjon av flere komplekse forhold.

For å forstå de prosessene som gjør at akkurat denne personen sliter med en rus- eller spillavhengighet, og hvilke tiltak som bør iverksettes, må man kartlegge og behandle hver enkelt selvstendig. Å arbeide med avhengighet er derfor ofte en langvarig prosess. Noen vil ha et livslangt behov for behandling og oppfølging. I behandlingen anvender vi ulike teorier og behandlingstilnærminger, og vi har et høyt fokus på samhandling med øvrig hjelpeapparat og pårørende. 

Brukermedvirkning
Vi vektlegger at pasientens eget ønske om hjelp skal ligge til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas.

Hva er dere aller mest fornøyd med å ha fått til?

I avdeling TSB er det mange ting vi er fornøyd med. Først og fremst ønsker vi å trekke frem tverrfagligheten i avdelingen og det helhetlige pasienttilbudet som vi tilbyr. I tillegg er vi fornøyd med å ha et eget tilbud til pårørende.

Vi er også stolte over at vi så langt har klart å opprettholde behandlingstilbudet til pasientene våre under pandemien.

I avdelingen har vi for tiden fem PhD løp knyttet til rusforskning
To av forskningsløpene er lagt til Langtids døgn i Molde.

Forskningen innebærer å se på hvordan alvorligheten av rusmisbruk og russug er direkte koblet mot antall opplevde belastende hendelser og alvorligheten av PTSD symptomer, skyld, skam og følelsesmessig unngåelse.

Disse psykiske plagene blir behandlet med to metoder som er blant de best dokumenterte; Narrativ Eksponeringsterapi mot posttraumatiske plager og Dialektisk Atferdsterapi hvor man lærer andre måter enn rus til å kontrollere de vonde følelsene. Foreløpige data viser veldig god effekt av behandlingsmetodene på den psykiske helsen.

Hvilke satsningsområder og «nyttårsforsett» har dere for 2022?

Mye har skjedd på i rusfeltet de siste årene;
Opptrapping og satsing på rustilbudet i kommunene, med tilhørende kompetanseøkning og utvikling av nye tilbud. Oppbygging av nye spesialiteter i feltet, nasjonalfaglige veiledere, standardiserte pasientforløp, pakkeforløp, nasjonale kvalitetsregister, feedbackverktøy. Utbygging av polikliniske tilbud og ambulant virksomhet.

Alt dette (og enda flere) er positive endringer for pasientgruppen vår. Samtidig ser vi at pasientgruppen vår gjennom dette har endret seg, og vi må sikre at tilbudet vårt er tilpasset disse endringene.

Vi har forsøkt å tilpasse tilbudet i takt med endringene, men målet vårt for 2022 vil være å kvalitetssikre og tilpasse behandlingstilbudet vårt slik at vi sikrer pasientene våre den best mulige behandlingen, individuelt tilrettelagt og med høy grad av brukermedvirkning.

Hvis dere var kongen av rusfeltet – hva ville dere tatt tak i først?

Da ville vi arbeidet for å sikre at psykisk helsevern integrerte TSB kompetanse i sine pasientforløp slik at pasienten i psykisk helsevern med alvorlig psykisk lidelse ble sikret god faglig samtidig psykiatri- og rusbehandling.

Videre ville vi arbeidet for at systemene for kvalitet og kontroll i TSB blir integrert i journalsystemene og at man automatiserer uthenting av rapporter. Når nye systemer for kontroll og kvalitet blir utarbeidet, skal det være et krav at de tar opp i seg det som tidligere er utarbeidet og ikke kommer i tillegg til, men forenes med det som allerede er der.

Vi ville arbeidet for at de elektroniske kartlegging- og vurderingsverktøyene vi har i TSB, ble likestilt med maskinteknisk utstyr i somatikken, ved prioriteringer og innkjøp. Vi ville også sikret at institusjonene ble oppgradert til å romme morgendagens krav hos pasienter og ansatte.

Vi ville økt forskingsfokuset i feltet og sikret at best praksis blir kjernen i morgendagens TSB, og fortsatt arbeidet for at første og andrelinjetjenesten finner gode samarbeidsformer til pasientenes beste.