Dette er forferdelig hyggelig. Jeg har ikke fått en pris siden 8. klasse da jeg fikk pris for å være snilleste gutt på sovesal 1. Jeg ble så forfjamset at jeg måtte ringe tilbake og spørre om når og hvor. Det føles ufortjent, men svært gledelig! Tusen tusen takk!
Lars Lien 

Hvert år deler Fagrådet ut en pris for Godt rusfaglig arbeid. Det er en stor glede å overrekke prisen for 2021 til en viktig ressursperson, som over mange år har utmerket seg på rusfeltet. Lars Lien har arbeidet utrettelig med å øke oppmerksomheten og kunnskapen knyttet til somatisk helse og bruk av helsetjenester blant pasienter med rus og/eller psykisk lidelse.

Lars Lien er utdannet lege, med spesialisering i samfunnsmedisin og psykiatri. Han avla sin doktograd i 2003 med en studie av risikofaktorer for psykiske plager hos ungdom.

WHO, Norad, UiO og NKROP

Lars Lien har i flere år arbeidet i Afrika for Verdens helseorganisasjon (WHO) og senere i Norad. Han har vært sykehusdirektør ved Sanderud sykehus og instituttleder ved Universitetet i Oslo.

For størstedelen av rusfeltet ble Lars Lien for alvor kjent da han ble leder for Nasjonal kompetansetjeneste ROP (NKROP) i 2012. Tidligere i år gikk han av som leder, men er fortsatt tilknyttet NKROP. Han er i tillegg professor ved Høyskolen i Innlandet og Universitetet i Tromsø, og har en liten stilling ved Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset i Karasjok.

Han har kontinuerlig opprettholdt sitt engasjement for Afrikas befolkning og har blant annet forsket på sammenhengen mellom risikofylt drikking, traumatiske livshendelser og psykisk lidelse i Sør-Sudan.

Lars Lien har ledet og leder ulike forskningsprosjekter knyttet til rus og somatisk sykdom, behandling og oppfølging av ROP-pasienter, og psykisk helse hos ungdom. 

Fra mai i år har han vært leder av Norsk psykiatrisk forening.

Sterk talsperson for brukermedvirkning og somatisk helse

Lars Lien får prisen for sitt utrettelige arbeid på rus- og psykisk helsefeltet. Styret har i sin begrunnelse særlig pekt på disse områdene:

  • Han har i flere år markert seg som en sterk talsperson for mer og bedre brukermedvirkning. I et intervju med Dagens Medisin sa han i april;

I begynnelsen handlet det mest om åpenhet, om å kjempe mot stigmatisering og diskriminering og skape rom for å prate om psykiske lidelser og ruslidelser uten skam. Så ser jeg mer og mer at det å ha med seg erfaringskonsulenter i arbeidet med rus- og psykiske lidelser er veldig virkningsfullt.

Ved NKROP etablerte han tidlig et Ekspertråd av brukerorganisasjoner og han ansatte erfaringskonsulent i tjenesten.

  • Lars Lien har arbeidet med å øke oppmerksomheten og kunnskapen knyttet til somatisk helse og bruk av helsetjenester blant pasienter med rus og/eller psykisk lidelse. En av Liens hovedbudskap de siste årene er gapet i levealder mellom innbyggere med og uten en psykisk sykdom/ruslidelse. Gapet er på 10–20 år, og enda høyere for dem med både psykisk sykdom og ruslidelse. Dette har nådd frem til sentrale politikere og tidligere helseminister Bent Høie har brukt dette ofte som begrunnelse for sine politiske prioriteringer. I det tidligere omtalte intervjuet med Dagens Medisin merket vi oss også to andre viktige punkter som vi støtter:
    • Reduksjonen i antall senger har gått drastisk ned og bør ikke reduseres ytterligere
    • Ønsker en organisasjon på rus- og psykisk helsefeltet som får samme posisjon som Kreftforeningen har i somatikken

Det er en stor glede for oss å overrekke prisen for Godt rusfaglig arbeid 2021 til Lars Lien og i tillegg til heder og ære består det av en trykk av den norske billedkunstneren Elisabeth Werp med tittelen; Med lys på veien videre.

Vi håper tittelen og prisen kan inspirere Lars Lien på hans vei videre.

Vi gratulerer!