Dvs LAR systemet er kanskje en saga blott peker forfatterne på, siden LAR behandling i større grad integreres i ordinær behandling. Mange steder forsvinner LAR senterne og LAR pasientene blir en del av de polikliniske tilbudene.

Hovedtallene viser at det er en nettoøkning på 118 personer i LAR behandling fra 2014. Antall inntak var 822 fordelt på 407 helt nye og 415 reinntak. Det var 666 utskrivninger hvor de fleste, 488, var personer som ønsket å avslutte LAR behandlingen. Kun 51 ble skrevet ut mot deres vilje og 127 døde.

41% har ikke brukt rusmidler de siste 30 dager. 73% av de som deltar i LAR har rusfrihet som mål og 24% har skadereduksjon som mål. For 3% er målet ukjent. Det er kun 30% som har Individuell Plan (IP). Dette til tross at IP har vært et satsingsområde. Det er også verdt å merke seg at mangel på bolig blant LAR pasientene er først og fremst et storbyproblem hvor Oslo og Bergen skiller seg negativt ut skrives det i rapporten.

Siden LAR ble etablert som landsomfattende tilbud har ca 10 900 personer noen gang vært i LAR behandling, og ca 850 av disse er døde. Hoveddelen av de som dør, dør av somatiske årsaker. Rapporten peker på at det er de eldste som dør og at gruppen har store somatiske sykdomsbelastninger. Tallene for 2015 viser at 13 personer døde av overdose mens de deltok i LAR behandlingen.

Det er i dag omtrent ikke ventetid for å komme inn i LAR. Men i rapporten skrives det: "Det er sannsynlig at systemet i dag ikke når godt nok frem til spesielle grupper som er vanskelige å nå «hard-to-reach».  Noen er dessuten vanskelige å holde i behandling lenge nok – «hard-to-treat». " Fra Serafs side tror en at taket på antall pasienter i LAR snart er nådd og det da vil være et sted mellom 8-9000 pasienter.

Hvilke utfordringer er det fremtiden vil bringe? Seraf peker på utfordringer knyttet til finansieringen da kostnadene er større enn hva helseforetakene har fått overført særlig etter at det ble bestemt at Hf'ene også skulle stå for utdelingskostnadene. Noen steder har dette ført til kutt i andre tilbud. Videre er fortsatt gjennomsnittsalderen økende og med økende alder får vi økende helseplager og økt mortalitet. Økende alder og somatiske plager blant LAR pasientene er en særlig utfordring for kommunene og denne gruppa skal ivaretas innenfor det kommunale hjelpeapparatet. Flere kommuner har etablert egne sykehjemsavdelinger, men i forhold til gjennomsnittsbefolkningen er ruspasienter yngre når de trenger sykehjemsplass.

Brukertilfredsheten varierer også mye fra helseforetak til helseforetak, mest sannsynlig for mye. I rapporten tas det opp at det er et økende antall pasienter som ønsker å avslutte behandlingen og at det da bør lages gode regimer for nedtrapping i samarbeid med brukerorganisasjonene.

Hele rapporten kan du lese her...