Årsverk
I 2016 var det totalt 4053 årsverk i TSB mot 3937 årsverk i 2015. Antallet leger i TSB øker med 17% og nå er det 238 legeårsverk i TSB. Det er grunn til å tro at legespesialiteten, Rus og avhengighetsmedisin, er årsaken til veksten. Fortsatt er det flest sykepleiere i TSB med 1199 årsverk.

Aktivitet
Antall oppholdsdøgn var 636 981 i 2016, en økning på 2% fra 2015. Antall utskrivinger var 15 885, en økning på hele 13% økning fra 2015. Det innebærer noe kortere liggetid pr pasient. En nedgang fra gjennomsnittlig 44 døgn i 2015 til 40 døgn i 2016. Gjennomsnittlig liggedøgn er ikke et spesielt godt mål da alt fra korte avrusningsopphold til langtidsbehandling inngår, men det gir et bilde av situasjonen.
Det er stor nedgang i antall polikliniske konsultasjoner fra 2015. Nedgangen er på 13% og det ble utført 402 267 konsultasjoner i 2016. Nedgangen kan skyldes ulike forhold, men vi vet at utdeling av LAR medikamenter har vært talt som en konsultasjon og det kan være naturlig justering på det området. Men fra 2012 har antallet polikliniske konsultasjoner økt med hele 55%, noe som har vært en villet endring både politisk og faglig.

Døgnplasser
1954 døgnplasser var det totalt i 2016. 757 var i offentlige sykehus og 1197 var i private ideelle institusjoner. Det betyr at døgnplasser hos ideelle har økt noe og de har nå en andel på 61%. Endringen fra 2015 var at offentlige sykehus reduserte sine døgnplasser med 22 (alle hos Helse Sør-Øst) mens ideelle økte med 49 plasser og en nettoøkning med 27 plasser. Hvorvidt dette er varige endringer eller om det er  tilfeldige endringer innenfor ett driftsår kjenner vi ikke til.

Driftskostnader
Samlede driftskostnader i TSB, altså kun spesialisthelsetjenesten inkludert private avtalepartnere, var på nesten 5,4 milliarder kroner i 2016. En liten digresjon; når TSB i 2004 ble overført fra fylkeskommunene til de regionale helseforetakene ble det overført ca 1,5 milliarder fra fylkeskommunene til helseforetakene.
Fra 2015 økte driftskostnadene med ca 200 millioner kroner noe som tilsvarer ca 3%. Noe som er litt over lønns- og prisveksten i samme periode.

Den gylne regel leverer samlet sett
Fagrådet er kjent med at flere helseforetak må kutte i sine budsjetter til TSB. Det skyldes ulike forhold, alt fra generelle sparekrav for å finansiere nye sykehusbygg til endret finansiering. Regjeringen har i sine budsjetter effektiviseringskrav til sykehusene. Fagrådet er noe bekymret for reduksjonen innenfor TSB i de offentlige sykehusene. Samspillet mellom offentlige og ideelle aktører må fortsatt utvikles. For landet sett under ett er regjeringens krav om større prosentvis vekst i TSB og psykisk helse enn i somatikk, både på ressurser og aktivitet (den gylne regel) innfridd. Det bør rusfeltet være glad for. For ruspasienter i enkelte deler av landet er imidlertid tilbudet blitt dårligere og retten til fritt behandlingsvalg er ikke reell.

Fagrådet vil fortsatt arbeide for å synliggjøre, samle, drøfte og formidle de ruspoltiske konsekvensene, faglige erfaringer, brukererfaringer og forskning for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser. Det fortjener pasientene/brukerne og ikke minst de over 4000 som hver dag gjør en jobb i spesialisthelsetjenesten og et tilsvarende antall i ideelle organisasjoner og kommuner.