Bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet vil med dette rette oppmerksomheten mot den sårbare gruppen vi representerer knyttet til Covid19 utbruddet.

Vi støtter de massive smitteforebyggende tiltakene som til nå er iverksatt på befolkningsnivå, men vi ser også at noen av tiltakene snarere fører til økt smittefare for gruppen vi representerer. Tiltakene vi i første omgang er bekymret for er tilgangen til akutte tjenester, til døgnbehandling, og til alle de gode lavterskeltilbudene som finnes rundt om i landet.

Vi ser nå at livreddende lavterskeltiltak og akuttavdelinger stenger, og at pasienter som er innlagt i langtids døgnbehandling skrives ut. Utskriving øker risikoen for tilbakefall til rus. Dette frykter vi at på sikt heller vil øke smittefaren enn å minke den.

For å stoppe spredningen av viruset er det et uttalt mål at flest mulig av oss skal holde oss i ro. Vi skal være minst mulig sammen med andre, holde avstand og være oppmerksomme på om vi begynner å få symptomer. Dette er uforenelig med aktiv rus. En person på desperat jakt etter penger, mat eller som er i sterk abstinens har ikke anledning til å innrette seg som resten av befolkningen. Når selv Statsministeren glemmer reglene rundt håndtrykk er det naturlig å ha forståelse for hva som vil skje i rusmiljøet.

Ingen klarer å spå nå hvor mange som vil rammes av viruset, men om 10 prosent av befolkningen rammes av viruset, tror vi et forsiktig anslag vil være at 50 prosent av de rusavhengige rammes. Når vi i tillegg vet at bare i den tyngste gruppen ROP-pasienter, er det 6000 pasienter, er det stor grunn til bekymring. Dette er også pasienter som i mange tilfeller vil trenge intensiv behandling over lang tid.

Smittevern er og må være prioritet nummer en. Vår største bekymring er at mange med rusproblemer vil bli smittet, og dermed vil bli bærere av viruset. Aktiv rusing medfører tett kontakt med andre mennesker. Om ikke det blir satt inn gode målrettede tiltak nå vil dette få enorme konsekvenser for en sårbar gruppe og deres familie og venner. Derfor ønsker vi at:

1.   Henteordningene på LAR må tilrettelegges for minst mulig smittefare.

2.   Det må tilrettelegges for lavterskel substitusjon i alle større byer, også for aktive brukere som ikke er innskrevet i LAR.

3.   Før utskriving fra TSB, må det være avklart god bolig og oppfølging.

4.   Det må på plass økonomiske støtteordninger når =Oslo og lignende tiltak stenges.

5.   Det må settes inn smittetrygge ernærings- og hygienetiltak i alle kommuner.

Vi må ønske folk velkommen til avrusning, det vil være mindre kostnadskrevende enn respiratorbehandling senere.

Vi vet at 70 prosent av rusavhengige faller tilbake til rus etter utskrivelse, er det da etisk riktig å skrive folk ut til noe som øker smittefaren? Vi må snarere rulle ut den røde løperen for de vanskeligst stilte av oss, de som ikke kan dra på hytta i Hemsedal eller hamstre toalettpapir.

Det snakkes så flott om at vi alle må brette opp ermene nå, at vi må vise solidaritet med de svake. De som kan dø av viruset; de gamle, de syke, de sårbare. De sårbare og syke inkluderer i høyeste grad folk med rusproblemer. La dem ikke bli de stigmatiserte, de glemte, de som nektes adgang til livreddende behandling.

Det er mye som må nedprioriteres på helsefeltet i forbindelse med viruspandemien, men på rusfeltet er det det omvendte som vil være mest smitteforebyggende og i tråd med folkehelseperspektivet.

Med vennlig hilsen

Tommy Sjåfjell – A-larm
Arild Knutsen – Foreningen for Human Narkotikapolitikk
Michael Lindholm- Ivareta
Are Lerstein – Foreningen Medvandrerne
Marius Sjømæling – Barn av Rusmisbrukere
Vidar Hårvik – Marborg
Heidi Hansen, Asbjørn Larsen – Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Ronny Bjørnestad – proLAR Nett