I følge Helsedirektoratet viser gjennomgangen at kunnskaps- og kompetansesentrenes tjenestetilbud fremstår uoversiktlig og at god koordinering mangler. Det er heller ikke entydig hva som er kunnskaps- og kompetansesentrenes samfunnsoppdrag.

I rapporten anbefaler Helsedirektoratet og Barne- og likestillingsdir.  opprettelse av en statlig enhet hvor en rekke av de vurderte senterne bør inngå. Men det er foreløpig ikke vurdert hvilke enheter som skal inngå.

Den statlige enheten skal, slik Fagrådet forstår det, motta driftstilskudd for driften av de statlig eide kompetansesentrene som eventuelt skal inngå i enheten. Mens de kompetansesentrene  som er organisert under private ideelle slik som innen rusfeltet for  Korus Vest Bergen (Bergensklinikkene), Korus Vest Stavanger (Rogaland A-senter) og Korus Sør (Borgestadklinikken) kan risikere å bli konkurranseutsatt dersom de  skal inngå i den statlige enheten gjennom  kjøp av deres tjenester. Hvordan Korus Oslo (Oslo kommune)  eventuelt  skal organiser i en slik modell er uklart.

Direktoratene anbefaler: "at sentrenes samfunnsoppdrag og primære oppgave skal være å være «En tjeneste for tjenesten» og skal støtte kvalitetsutviklingen av praksisfeltet. Sentrene skal bygge bro mellom forskning og praksis, og bidra til at kunnskapsbaserte beslutninger tas i tjenesten og i forvaltningen" Slik Fagrådet ser det er dette i tråd med hvordan de  7 regionale Korus-ene fungerer i dag..

Andre delrapport skal ferdigstilles i løpet av høsten. Delrapport ll vil inneholde drøftinger av ulike virkemidler for å møte utfordringene på feltet, løse samfunnsoppdraget og sikre god ressursutnyttelse, måloppnåelse og samordning. Ulike organisatoriske modeller vil bli drøftet. Delrapport ll vil også inneholde direktoratenes anbefalinger for videre organisering og en vurdering av om målgruppenes kompetansebehov er dekket.

Forslaget til samfunnsoppdrag  har vært ute til høring.   Fagrådet forventer at  det endelige forslaget til organisering og finansiering av kompetansesentrene også  legges ut til høring.