Rammene for innføringen av ordningen vil bli nærmere omtalt i statsbudsjettet for 2017, herunder beløp som skal overføres fra helseforetakene til kommunene og fordeling av midlene på kommunene. For de kommunene som ikke har startet planlegging har de nå 7 måneder på å planlegge et ø-hjelps tilbud i kommunene. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la frem kommuneproposisjonen på vegne av regjeringen.

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling blir ikke innført da regjeringen mener datagrunnlaget er for usikkert. Regjeringen tar derfor initiativ til et samarbeid med KS med sikte på å innføre tydeligere krav til planlegging og samarbeid omkring utskrivningsklare pasienter fra 2017, både for å skape bedre pasientforløp og for å heve kvaliteten på dataene. Det er fremdeles et mål for regjeringen å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB så raskt som mulig, men en slik innføring vil tidligst kunne skje i 2018.

For nærmere omtale, les kommuneproposisjon kap 10.3.9 her