For somatiske pasienter ble øyeblikkelig hjelp døgnopphold et lovpålagt tilbud i 2016. Hensikten er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten.

Ø-hjelp tilbudet i kommunen skal beskrives i samarbeidsavtalen mellom kommunene og helseforetakene.

Tilbudet som kommunene skal etablere skal:
- være like godt eller bedre enn det tilbudet som gis i spesialisthelsetjenesten
- etableres med den allmennmedisinske og den øvrige kompetansen som finnes i kommunene

Kvalitet og etablering med øvrig kompetanse stilles som krav, skriver Helsedirektoratet på sine hjemmesider. I materiellet står det at kommunene står fritt til hvordan de organiserer og dimensjonerer tilbudet om ø-hjelp innenfor forsvarlighetskravet og helselovgivningen. Fagrådet mener at dette må forstås slik at kommunene IKKE skal løse ø-hjelp for kommunene med særtiltak for rusavhengige.

Når det gjelder kvalitetskravet er det er en god tanke, men Fagrådet er usikker på om det er mulig å gjennomføre i det kommune Norge vi har i dag. Er kravet i stor grad tilpasset storbyer og folkerike kommuner? Vi vet at omtrent halvparten av norske kommuner er på færre enn 5000 innbyggere og vil streve med å ha kompetanse som er like god eller bedre enn spesialisthelsetjenesten.

Veiledningsmateriellet beskriver hvilke pasienter som er i målgruppen for kommunalt ø-hjelps tilbud:
- pasienter med avklart tilstand som får tilbakefall og innleggelse er nødvendig for å avhjelpe en vanskelig livssituasjon
- pasienter som venter på døgnbehandling i TSB og har behov for et trygt miljø og motiverende samtaler.

Det er en avgrensing på hvilke pasienter som ikke er aktuelle for kommunalt ø-hjelps tilbud.
- pasienter med tilstander som utløser plikt til øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten
- der tvang er nødvendig
- pasienter med utagerende eller tidligere utagerende atferd, redusert impulskontroll
- vold eller trusler om vold
- pasienter med akutt- eller uavklart rusmiddelforgiftning
- pasienter med uavklart påvirkning av rusmidler

Ø-hjelp i kommunene finansieres samlet og i 2016 utgjør dette drøye 1,2 milliarder kroner hvor det vesentlige dreier seg om somatikk. I forhold til rus skriver Helsedirektoratet at omfanget av oppholdsdøgn som kan legges til grunn for en overføring til kommunene er svært begrenset og at rammene kommer i statsbudsjettet i oktober. Slik Fagrådet forstår det betyr det at kommunene får lite eller ingen ting for å gi ø-hjelp til rusavhengige. Det kan være riktig med den begrensede målgruppen som vil kunne nytte seg av ø-hjelp, samtidig som en i liten grad har tatt inn over seg de særlige utfordringene som mange rusavhengige har i kortere eller lengere perioder.