Disse 11 virksomhetene har nærmere 30 ulike lokasjoner over hele landet. Alle svarte skriftlig på fem spørsmål. Konklusjonen er at de fleste fortsatt gir døgnbehandling, tar i mot nye pasienter, har gode smittevernrutiner, informerer pasientene og planlagte utskrivninger gjennomføres hvis kommunene kan ta i mot pasientene.

Hvordan preger koronakrisen din institusjon?
Alle institusjoner preges sterkt av situasjonen. Noen har hatt ansatte og pasienter i karantene. Det er utfordrende å snu opp ned på hverdagen i en institusjon. Alle har gode rutiner og ulike former for krisebereredskap.

Hvordan opplever du at pasientene forstår situasjonen og tar den på alvor?
Alle melder om at pasientene har stor forståelse for situasjonen og tar situasjonen på alvor. Men noen har nok å stri med i livet sitt slik at de ikke orker å forholde seg til det. Noen opplever rastløshet og frustrasjon over innskjerpa regelverk. Noen melder også om at enkelte pasienter blir urolige og har valgt å skrive seg ut av behandlingen.

Hva gjør dere hvis en av pasientene blir smittet?
Alle har laget rutiner for dette som går på at pasienten isoleres på eget rom godt adskilt fra resten av pasientene. Flere sier at skulle det oppstå smitte vil det være hensiktsmessig med egne avdelinger.

Gjennomfører dere inntak av nye pasienter? Hvis ja, har dere spesielle tiltak?
De fleste institusjoner tar inn nye pasienter som normalt. Én offentlig virksomhet melder at de har stoppet planlagte inntak. Men det gjøres individuelle vurderinger, er det fare for liv og helse tas pasienten inn.  Én institusjon melder om redusert inntak fordi pasientene må ha enkeltrom. Alle har smitterutiner hvor nye pasienter ved behov holdes skjermet inntil smittesituasjonen er avklart.

Vi ser at de offentlige institusjonene er noe mer restriktive enn de ideelle. Det ser ut til å henge sammen med at de følger de retningslinjene som gjelder for hele sykehuset. Men alle gjør individuelle vurderinger og utsetter ikke innleggelser hvor det ikke er vurdert som faglig forsvarlig. Noen forteller at flere avrusningsenheter er stengt eller driver redusert, noe som vanskeliggjør inntak.

Hva med planlagte utskrivinger etter endt behandling, går de som normalt eller tas det spesielle hensyn?
Utskrivninger går i all hovedsak som planlagt, melder de fleste om. Men alle er opptatt av om det er et kommunalt apparat som kan ta i mot. Hvis det ikke er på plass, vurderes forlengelse av oppholdet.

De 11 institusjonene vi kontaktet var fra hele landet og viser at alle har gode rutiner og gjør et godt stykke arbeid. Noen opplever at signalene fra helsemyndighetene har vært noe uklare. Etter at lederne svarte oss kom Helsedirektoratet med tydeligere prioriteringer i eget notat. I disse prioriteringene står det at planlagte innleggelser skal gjennomføres så sant institusjonen har gode smittevernrutiner.