Helse Sør-Øst har bestemt seg for å IKKE si opp avtalene med ideelle TSB institusjoner og starte prosess med ny anbudsrunde.

Helse Sør-Øst har dette året hatt en større gjennomgang av TSB tilbudet sitt og utarbeidet en statusrapport. Dette for å beslutte når det er hensiktsmessig å gjennomføre ny anskaffelse. Fagrådet skrev 20.november at det gikk mot ny anbudsrunde. Vi tok feil. Helse Sør-Øst har besluttet at de ikke ønsker å si opp avtalene fra 1.1.2020 slik Fagrådet antydet. Beslutningen er en administrativ beslutning og har ikke vært diskutert i styret i Helse Sør-Øst.

Helse Sør- Øst har 22 løpende avtaler og disse avtalene har 2 års oppsigelsesfrist. Fem har avtale om polikliniske tjenester og avtalene rommer 682 døgnbehandlingsplasser.

Alle institusjonene ble orientert om beslutningen pr e-post 10.desember.

Ingen begrunnelse
Det gis ingen begrunnelse for beslutningen. Fagrådet er dog kjent med at det politiske klima er en av de faktorene som er vurdert. Med det politiske klima vi har i dag vil oppsigelse av de løpende avtalene skape mer støy enn ønskelig.

I statusrapporten som Helse Sør-Øst utarbeidet antydes det en overkapasitet på døgnplasser. Flere av institusjonene har i dag lavere belegg enn det ytelsesavtalen tilsier. Det skyldes at antall henvisninger til TSB har flatet ut, økt bruk av poliklinikk, kortere behandling og ikke minst innføringen av Fritt behandlingsvalg (FBV). Gjennom Fritt behandlingsvalg er det etablert 6-7 nye institusjoner som henter pasienter fra det samme populasjon. I løpet av de 8 første månedene av 2019 har 127 pasienter benyttet ordningen. Det utgjorde drøye 11 000 døgn eller 2,8% av totale antall døgn i institusjon.

Erfaringer fra tidligere anbudsrunder, senest etter "Borgestadanskaffelsen", viser at nye anbud gir økte priser. Prisene økte med omtrent 30% etter den runden. Det skyldes at de løpende avtalene ikke kompenserer fullt ut for lønn- og prisvekst samt nye krav. Institusjonene har siden avtalene ble inngått fått flere oppgaver og kvalitetskrav som krever ressurser.

Det foregår også fremdeles en diskusjon om forståelsen av EU-regelverket og hvorvidt nye anskaffelser kan forbeholdes ideelle aktører. Slik vi har forstått det, er det nå større tvil enn noen gang, om det er mulig innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling.

Ny vurdering i løpet av 2020
Det antydes også at Helse Sør-Øst vil gjøre ny vurdering om oppsigelse av avtalene høsten 2020.

Økt ideell andel innenfor helse
Stortinget har vedtatt at andelen ideelle innenfor helse skal økes fra 5 til 10%. Men som de fleste kjenner til er andelen betydelig høyere innenfor TSB. Der har ideelle over 50% på døgn og mer enn 20% på poliklinikk. Vi er ikke kjent med om dette vedtaket har spilt inn på Helse Sør-Øst sin beslutning.