Grunnlaget for disse bevilgningene ble innført i 2009 etter Magnussenutvalgets forslag i NOU 2008:02.

23. mars 2018 oppnevnte regjeringen et nytt utvalg (Inntektsfordelingsutvalget) for å gjennomgå og eventuelt foreslå endringer i dagens modell. Utvalget skal levere en ny NOU innen 15. november 2019 og utvalget ledes også denne gangen av professor Jon Magnussen fra NTNU (bildet).

Innspillsmøte
Fagrådet var 4. oktober invitert sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbundet og Psykologforeningen til møte for å komme med innspill til utvalget. Fagrådet deltok ved leder Jan Gunnar Skoftedalen.

Fagrådet er, som mange andre, opptatt av finansieringen og at de overordnende prioriteringene betyr noe for det tilbudet som den enkelte pasient opplever. Derfor må det oppleves rettferdig og forstås.

Mye av det Fagrådet er opptatt av er utenfor utvalgets mandat. Det gjelder fordeling internt i helseforetakene, oppgjør mellom helseforetakene, forholdet mellom offentlige og ideelle aktører. Hvordan sikrer vi at tilbudet blir kvalitativt godt og at innsatsfaktorene understøtter dette?

Når mange av de samme føringene blir brukt i fordelingen fra de regionale til de lokale helseforetakene, er overordnede prioriteringene viktig.

Til utvalget ble det påpekt at dødelighet og underforbruk av tjenester må vurderes. Er aldersvektingen riktig? I dag er hovedvekten av personer i behandling mellom 25 - 45 år. Andelen unge og andelen eldre er liten.

Modellen ivaretar ikke de politiske prioriteringene slik som for eksempel den gylne regel.  Er de sosiale kriteriene som legges til grunn de riktige, finnes det andre kriterier?

Mandat
Utvalgets mandat er å fordele bevilgningene til de fire regionale helseforetakene på en rettferdig måte slik at helseforetakene kan oppfylle sitt formål om gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det. De fire regionale helseforetakene har selvstendige budsjettrammer til egne foretak.

Basisbevilgningene skal bidra til at de regionale helseforetakene skal klare sitt "sørge for ansvar".

Hvorvidt helseforetakene gjennomfører denne behandlingen innenfor eget sykehus, hos sykehus i andre helseforetak eller hos private/ideelle er ikke innenfor utvalgets mandat.

Utvalget bruker økonomiske modeller for å lage et vekting av ulike faktorer som påvirker bruk av helsetjenester. Vektingen er noe ulik mellom somatikk, psykisk helsevern og TSB. Når vi vet at TSB mottar ca 4% av bevilgningene til spesialisthelsetjenesten gjør det seg også utslag i vektingen.

Dagens modell (fra 2008)
De forhold som vektlegges for TSB i dag er vist i tabellen under. Det gjøres det samme med somatikk og psykisk helsevern. Samlet gir det grunnlaget for basisbevilgningene. Det utvalget skal se på er hvorvidt noen av faktorene skal vektes annerledes eller om det er forhold som dagens modell ikke vektlegger.

Kriterier i rusbehandling ______________________________________________________________________

Kriterium                                                                             Vekt
_____________________________________________________________________Andel i aldersgruppen 13–17 år                                     0,004
Andel i aldersgruppen 18–29 år                                    0,154
Andel i aldersgruppen 30–39 år                                    0,192
Andel i aldersgruppen 40–49 år                                    0,096
Andel i aldersgruppen 50–59 år                                    0,068
Andel i aldersgruppen 60–69 år                                    0,027
Andel i aldersgruppen 70–79 år                                     0,004
Andel i aldersgruppen 80 år +                                        0,002             Sum alderskriterier: 0,547

Andel ugifte 40 år +                                                         0,053
Andel uføretrygdede PH diagnose 18–39 år               0,023
Andel uføretrygdede PH diagnose 40–69 år              0,058
Andel sosialhjelpsmottakere 18–49 år                        0,080
Andel grunnskole 18–29 år                                            0,122
Andel grunnskole 30–59 år                                           0,067
Andel storby (Oslo)                                                         0,050              Sum sosiale kriterier: 0,453
_____________________________________________________________________Sum                                                                                    1,000

Dette virker krevende og vanskelig. Det som gir størst utslag er hvor stor andel av befolkningen som er mellom 30-39 år. Her utgjør det 19,2%. I somatikken er det andelen mellom 70-79 år som gir størst utslag.

Ingen er uenig i at ressursene skal fordeles rettferdig. Finnes det andre kriterier som bør inn eller som dere mener bør vektlegges annerledes hører vi gjerne fra dere.