https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-legemiddelassistert-rehabilitering-ved-opioidavhengighet. Retningslinjen skal revideres med oppstart høsten 2015.  Helsedirektoratet har i den anledning sendt ut en spørreundersøkelse til mange aktører i rusfeltet der de ber om tilbakemelding på hvilke deler av LAR-retningslinjen som bør revideres. Svarfrist er 1. september 2015.

Det foreligger også en forskrift for legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskrift) fra Helse- og omsorgsdepartementet som trådde i kraft 1.1.2010. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1641?q=LAR-forskriften.

LAR retningslinjen består av 121 anbefalinger. Både internasjonal og nasjonal forskning og kunnskapsbasert praksis tilsier at flere av anbefalingene må endres og enkelte tas helt ut av retningslinjen. Eksempler kan være anbefalinger knyttet til valg av medikament, henteordning og testing av biologisk materiale/urinprøver. Retningslinjen inneholder i dag en rekke selvfølgeligheter og Fagrådet ser med interesse på om en revidering vil bidra til å fremheve enda tydeligere det spesifikke ved legemiddelassistert rehabilitering.