Det er satsing på psykisk helse, sier Støre i sin presentasjon av Hurdalsplattformen. Blant annet skal det lages en opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler og med hovedvekt på kommunal sektor.

Regjeringen vil satse på hjelp og behandling fremfor straff, avkriminalisering for rusavhengig. Men de vil ikke gå inn for generell avkriminalisering.

I tråd med Fagrådets innspill

Flere av punktene som ligger i plattformen er i tråd med Fagrådets innspill til regjeringen. Blant annet skal det gjennomføres kvalitetsreform i forebygging og behandling. Videre at rusmestringstilbudene i fengsel skal styrkes.

Regjeringen vil fjerne egenandel for dem under 25 år i offentlig psykisk helsevern. Fagrådet håper at det her ikke skilles mellom offentlige og ideelle aktører med avtaler.

I plattformen skriver regjeringen om psykisk helse at de vil;

  • sikre pasienter med langvarige psykiske problemer og/eller rusproblemer rett til en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet.
  • gjennomgå ansvarsfordeling knyttet til håndtering og oppfølging av personer med rus- og psykiatrilidelser slik at politiets ressursbruk dimensjoneres på en mer hensiktsmessig måte.

Alkoholpolitikk og folkehelse

Regjeringen vil videreføre en restriktiv tobakks- og alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle. Videre vi de gi frivillig sektor og idretten en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak.

Videre ønsker de å videreutvikle det gode samarbeidet med ideelle aktører innenfor helse- og omsorgssektoren. De anerkjenner innsatsen fra pårørende og frivillige.


Hurdalsplattformen om ruspolitikken;

Rusavhengige har rett til et verdig liv og til nødvendig helsehjelp, uavhengig av hvilke rusmidler de bruker. Vi trenger en endring av dagens ruspolitikk. Personer med rusavhengighet skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner. Samtidig vil regjeringen gå imot en generell avkriminalisering av narkotika.

Regjeringen vil:

  • Gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrker kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern.
  • Fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.
  • Sikre at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) gir et helhetlig og kunnskapsbasert tilbud for rusavhengige.
  • Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.
  • Styrke rusmestringstilbudene i norske fengsel.
  • Gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser noen sammenheng mellom personens bruk av rusmidler og føring av motorvogn.
  • Sørge for at politiet ikke straffeforfølger overtredelse av legemiddelloven § 24 første ledd, der overtreder yter assistanse eller tilkaller nødetater i akutte nødsituasjoner, eller der en slik overtredelse avdekkes hos fornærmede ved anmeldelse av andre straffbare forhold