Frykten for å ikke få til
Å motivere barn er noe vi kanskje automatisk gjør for å hjelpe dem i å utvikle seg. Pedagoger har i en årrekke vært stolte av sitt fag der motivasjon for læring og utvikling står sentralt.

Men motstand mot deltakelse og/eller endring handler ofte om frykten for å ikke få det til. Hva er egentlig motivasjon og hvor kommer den fra?

Tre grunnleggende behov
Motivasjon er en av tre grunnleggende psykologiske behov; Mestring, Mening og Motivasjon, – De tre M’ene, sier professor i ledelse og organisasjonspsykologi Linda Lai. Og grunnmuren disse behovene støtter seg på er opplevelsen av verdighet, selvbestemmelse, uavhengighet, autentisitet (autonomi) og tilhørighet.

I rusfeltet er det mange som mangler denne grunnmuren – kan vi da forvente motivasjon? Hva skal motivasjonen lene seg på? Denne drivkraften for menneskelig atferd, tett forbundet til våre ønsker, lyster og behov.

Vil ikke motivasjon være et logisk pedagogisk og terapeutisk mål og ansvar for ansatte i rusbehandling – på lik linje som i skolen? Skal vi ikke heller etterspørre motivasjonskompetansen hos ansatte framfor graden av motivasjon hos dem som søker hjelp?

Motivasjon og indre konflikt
Motivasjonen – eller drivkraften, har mange fasetter og ikke sjelden parallelle motiv. I rusbehandling er konflikten mellom å slippe ulempene med å ruse seg – og ønsket om «den gode rusopplevelsen» kjent.

Forskjellen kan være stor på å være motivert for å oppnå noe og på å unngå noe. Tanken på å skulle unngå noe kan være vanskeligere å håndtere versus drivkraften i noe du kan oppnå.

I en recoveryprosess kan imidlertid disse to ofte gå hånd i hånd. Perioder der takknemligheten er stor over hva du slipper når du unngår rusmidler kan alternere med takknemligheten over å oppdage nye muligheter og mål.

Linda Lai minner videre om at vi kan dele motivasjon inn i tre; indre, ytre og prososial. Det kan være stor forskjell mellom en ytre motivasjon der en lokker, truer, roser, betaler eller belønner folk for å nå et mål, framfor å arbeide fram en indre motivasjon der folk selv ser verdien i oppgavene og i dagene som kommer.

Folk har også et behov for å se nytten av eget arbeid for andre – og det kan være en undervurdert drivkraft (prososial motivasjon), hvilket mange ansatte også vil kjenne seg godt igjen i.

Motivasjon gjør folk mer grunnleggende fornøyd og vil påvirke kvaliteten på recoveryprosessen og effekten på sikt. La oss gi motivasjonen en ny sjanse.